صفحه اصلي > محتوای سازمانی > اعضای حقیقی دارای پروانه 
 

فرم جستجو
  
  
  
  
 و  يا


نام نام خانوادگی نام پدر رشته تحصیلی شماره عضویت شماره پروانه صلاحیت نظارت صلاحیت طراحی صلاحیت اجرا صلاحیت محاسبه
علیرضا نیک بین اسماعیل مهندسی معماری 191000780 01010006680 یک یک یک  
عمید الاسلام ثقة الاسلامی علی مهندسی معماری 191000805 01010007526 سه سه    
حسین جمیلی محمدعلی مهندسی معماری 191024113 01010007807 سه سه    
مهتاب زراعت دوست فرد حسن مهندسی معماری 191021142 01010010676 دو دو دو  
حمیدرضا جهانی مقدم ابوالقاسم مهندسی معماری 191000798 01010023835 سه سه    
عبدالرضا حسینی حسین مرتبط با مهندسی شهرسازی 192100294 01021000258   دو    
محمدرضا صدیق زاده غلامحسین مهندسی عمران _ عمران 193002186 01030000890 یک   یک یک
احمد رفیع زاده عبدالوهاب مهندسی عمران _ عمران 193002720 01030001412 یک     یک
خلیل احمدی آذری اسماعیل مهندسی عمران _ عمران 193002816 01030003468 یک   یک یک
محمد نوروزی والا علی ستار مهندسی عمران _ عمران 193006880 01030004075 یک     یک
جعفر بلوری بزاز محمد تقی مهندسی عمران _ عمران 193004421 01030007391 دو     دو
سیاوش ثابت محمد صادق مهندسی عمران _ عمران 193004400 01030007653 دو     دو
مسعود سروقدی علی نقی مهندسی عمران _ عمران 193002999 01030007668 یک   یک یک
محسن گرامی جواد مهندسی عمران _ عمران 193004837 01030009032 یک   یک یک
سیدحسن تقوی سیدعلی اصغر مهندسی عمران _ عمران 193041397 01030010020 یک     یک
سید اسماعیل حسینی الارزی سید عبداله مهندسی عمران _ عمران 193009319 01030016279 یک   یک یک
حمید صفاری محمود مهندسی عمران _ عمران 193040926 01030018967 یک     یک
سهراب بهزادیان محمدابراهیم مهندسی عمران _ عمران 193007599 01030023479 دو      
پیمان رحیم زاده زابلی خسرو مهندسی عمران _ عمران 193046033 01030053661 دو   سه  
گل آذین یدالهی سعید مهندسی عمران _ عمران 193046280 01030053951 سه سه    
محمود عابدخسروی اسماعیل مهندسی عمران _ عمران 193045882 01030062726 سه   سه  
مهدی پویش محمدحسین مرتبط با مهندسی عمران 193147037 01031015811 سه      
محمدحسین مدبر مصطفی مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان 194012152 01040004159 یک یک    
سید محسن حسینی شاد سیدرضا مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان 194013569 01040004765 یک یک    
اسماعیل مجیری تهرانی جواد مهندسی معماری 191000194 01210000069 یک یک    
سعید صفار سمیع ا... مهندسی عمران _ عمران 193007624 01230002065 سه      
علیرضا عبادیان حسن مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان 194016888 01240000610 یک یک    
ناصر مراغه صیاد مهندسی تاسیسات برقی ساختمان 195050922 01350000592 دو دو    
رحمن عظیمی مروی مجسن مهندسی عمران _ عمران 193004073 01530000675 یک   یک یک
محمود داها عزیزاله مهندسی عمران _ عمران 193008463 01630000098 یک     سه