صفحه اصلي > محتوای سازمانی > اعضای حقیقی دارای پروانه 
 

فرم جستجو
  
  
  
  
 و  يا


نام نام خانوادگی نام پدر رشته تحصیلی شماره عضویت شماره پروانه صلاحیت نظارت صلاحیت طراحی صلاحیت اجرا صلاحیت محاسبه
سید نادر ضیائی سید حسین مهندسی معماری 191000362 01910000243 یک یک یک  
لادن اسدی یدا000 مهندسی معماری 191000393 01910000249 یک یک دو  
رضا حاتمیان ماشاء ا000 مهندسی معماری 191000256 01910000264 یک یک یک  
عباس رضائی فر غلامحسین مهندسی معماری 191000422 01910000272 یک یک یک  
ابوالفضل فاضلی حق پناه علیرضا مهندسی معماری 191000424 01910000277 دو دو    
مسعود حاجی آقا پور کله بستی خیرا.. مهندسی معماری 191000489 01910000345 یک یک یک  
هادی باقری سبزوار ابراهیم مهندسی معماری 191000521 01910000354 یک یک یک  
جعفر اعرابی علی اکبر مهندسی معماری 191000550 01910000371 یک یک یک  
کیمیا ایران شکوه سعید مهندسی معماری 191000636 01910000372 یک یک دو  
محمد صابری علی اکبر مهندسی معماری 191000654 01910000375 یک یک دو  
ملیحه بهمنش فرد حسن مهندسی معماری 191000637 01910000393 دو دو دو  
مهدی صدوقی یزدی محمد علی مهندسی معماری 191000626 01910000394 دو دو دو  
علی حسن پور عباس مهندسی معماری 191000467 01910000402 یک یک یک  
حمید مجیدی یحیی مهندسی معماری 191000688 01910000442 دو دو دو  
حسنیه هروی یداله مهندسی معماری 191000698 01910000461 سه سه    
وحید نصرا...الحسینی سید کاظم مهندسی معماری 191000615 01910000467 یک یک دو  
سیدحسین فقیه سبزواری جواد مهندسی معماری 191000513 01910000475 یک یک دو  
سعید بزازی علی مهندسی معماری 191000560 01910000482 دو دو سه  
محمدرضا خوشرفتار علی مراد مهندسی معماری 191000825 01910000492 یک یک دو  
علی واحدی فر هوشنگ مهندسی معماری 191000752 01910000493 دو دو دو  
پویه شایگان عبدالمطلب مهندسی معماری 191000781 01910000501 دو دو دو  
علی بهار محمد حسن مهندسی معماری 191000317 01010001940 یک یک یک  
سیدمجید مفیدی شمیرانی سیدعباس مهندسی معماری 191023617 01010003583 یک یک    
احسان معمارزاده طهران ابوالحسن مهندسی معماری 191000372 01010004530 یک یک    
فاطمه شکوریان تبریزی غلامرضا مهندسی معماری 191000349 01010004992 یک یک    
احمد غلام پور گل محمد مهندسی معماری 191020100 01010005217 یک یک    
زهرا ( بهار ) بینش تقی مهندسی معماری 191000590 01010005248 یک یک یک  
هومن عطائی قمی پرویز مهندسی معماری 191023048 01010006747 دو دو دو  
مهرداد صفریان ذبیح اله مهندسی معماری 191021723 01010006972 یک یک دو  
پریسا رسا محمدعلی مهندسی معماری 191021105 01010007619 یک یک