صفحه اصلي > محتوای سازمانی > اعضای حقیقی دارای پروانه 
 

فرم جستجو
  
  
  
  
 و  يا


نام نام خانوادگی نام پدر رشته تحصیلی شماره عضویت شماره پروانه صلاحیت نظارت صلاحیت طراحی صلاحیت اجرا صلاحیت محاسبه
فرزاد اثنی عشری مسیح الله مهندسی معماری 191000741 01010007758 دو دو    
علی افسرده دویم غلامحسین مهندسی معماری 191000947 01010007840 سه سه    
مسعود کلانی احمد مهندسی عمران _ عمران 193002889 01030003038 یک     یک
حسن جاویدی رسول مهندسی عمران _ عمران 193002837 01030004194 یک     یک
احمد نعیمی خواه غلامحسین مهندسی عمران _ عمران 193003039 01030007192 یک     سه
هاشم حسینی سید حسن مهندسی عمران _ عمران 193003618 01030008415 یک   یک یک
محمد حسین سیاف عباس مهندسی عمران _ عمران 193002870 01030008832 یک     یک
محسن توسلی صدرا000 مهندسی عمران _ عمران 193003183 01030009579 یک   یک یک
رسول فقیهی ذهانی عبدالرضا مهندسی عمران _ عمران 193009741 01030011369 یک   یک یک
عباس مجیدی علی اصغر مهندسی عمران _ عمران 193007811 01030016859 یک   دو یک
افشین فرهودی ملایوسف ایرج مهندسی عمران _ عمران 193009178 01030017037 دو     دو
علی رادفر قاسم مهندسی عمران _ عمران 193007205 01030020227 یک   یک  
مجتبی ضرابی کاظم مهندسی عمران _ عمران 193006228 01030020639 یک   یک  
داریوش نیک سیمائی محمد رضا مهندسی عمران _ عمران 193007626 01030020758 یک   یک  
مهدی شایسته غلامرضا مهندسی عمران _ عمران 193007371 01030023899 یک   دو دو
حسن حسنی عباس مهندسی عمران _ عمران 193041700 01030053362 دو   دو  
مهتاب وزیری مقدم غلامعلی مهندسی عمران _ عمران 193009398 01030056841 دو   سه دو
سیدنوید ناظمی سیدتقی مهندسی عمران _ عمران 193009917 01030057123 سه      
یدا000 کریمی ظاهر علی مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان 194001331 01040001896 یک یک    
مریم بهیاری مهیار مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان 1940011781 01040003577 یک یک    
امیرحسین ثابتی بدیع اله مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان 194050015 01040004712 یک یک    
احسان طلوع هنری مهدی مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان 194019216 01040011726 دو دو    
داود پروین محبی غلامرضا مهندسی تاسیسات برقی ساختمان 195019262 01050003864 یک یک    
معصومه خیری خارزار غلامعباس مهندسی نقشه برداری 196007853 01060044097   دو    
مطلب نجفی موسی مهندسی عمران _ عمران 193008697 01330003594 دو   دو  
سیدمحمدعلی توحیدی سیدمحمد مهندسی معماری 191024490 01810000085 یک یک    
محمدارشاد رحمانیان محمود مهندسی عمران _ عمران 193044970 01830002085 سه   سه  
ایرج کاظمیان علی اکبر مهندسی معماری 191000138 01910000018 یک یک یک  
فریدون خالصه حسین مهندسی معماری 191000187 01910000038 یک یک یک  
سهراب مسرت مشهدی غلامحسین مهندسی معماری 191000592 01910000039 یک یک یک