صفحه اصلي > محتوای سازمانی > اعضای حقیقی دارای پروانه 
 

فرم جستجو
  
  
  
  
 و  يا


نام نام خانوادگی نام پدر رشته تحصیلی شماره عضویت شماره پروانه صلاحیت نظارت صلاحیت طراحی صلاحیت اجرا صلاحیت محاسبه
فرشاد اصفهانی زاده منوچهر مهندسی معماری 1910000953 01910000665 دو دو دو  
علی اشکانی سلطانعلی مهندسی معماری 191020033 01910000670 دو دو سه  
آنوش حیدر نژاد قوچانی غلامرضا مهندسی معماری 191000810 01910000688 دو دو سه  
ملیحه علاقه بند حسینی احمد مهندسی معماری 191020070 01910000705 دو دو سه  
فرشاد دشتی یداله مهندسی معماری 191000753 01910000722 دو دو    
مریم میر حسینی حسن مهندسی معماری 191000069 01910000732 دو دو سه  
یاسر رضاوند کریم مهندسی معماری 191020117 01910000764 دو سه سه  
سمیه سیگاری غلامعلی مهندسی معماری 191020133 01910000772 دو دو سه  
حبیبه مکرم دوست دلخواه احمد مهندسی معماری 191000800 01910000802 دو دو    
طلا اشکان جعفر مهندسی معماری 1910000871 01910000814 دو دو سه  
غلامرضا راضی آستارائی محسن مهندسی معماری 191020078 01910000821 دو دو سه  
راحله اختراعی طوسی احد مهندسی معماری 191000012 01910000847 دو دو سه  
مهرداد احمدنیا فیض آبادی عبدالرضا مهندسی معماری 191000383 01010006025 یک یک یک  
مسعود ماکوئیان احمدعلی مهندسی معماری 191000602 01010007121 یک یک یک  
فیروزه قیافه داودی حسین مهندسی معماری 191023052 01010007553 یک یک    
حامد رضا وثوق محمدعلی مهندسی معماری 191000834 01010007749 یک یک دو  
شهرام خطیب زاده علی نقی مهندسی معماری 191021125 01010011524   دو سه  
کامیار انزوائی رحیم مهندسی معماری 191022993 01010011959 دو سه سه  
رضا کوچکی مقدم محمد حسین مهندسی عمران _ عمران 193007206 01030011229 یک     سه
محمد حسین زاده حریری غلامرضا مهندسی عمران _ عمران 193005885 01030016574 یک     یک
مرتضی رئیس اصغر مهندسی عمران _ عمران 193006558 01030018531 دو   دو سه
کسری کمالی تفرشی منوچهر مهندسی عمران _ عمران 193006599 01030019120 یک   یک دو
احسان سیدی حسینی نیا سید مسعود مهندسی عمران _ عمران 193009204 01030024552 یک   یک یک
آرمین جراحی داریوش مهندسی عمران _ عمران 193042910 01030054699 دو دو سه  
مرتضی بیات سرمدی حسین مرتبط با مهندسی عمران _عمران آب 193243626 01032000484 دو   دو  
کامبیز کاظم پور محمود مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان 194014372 01040003495 دو دو    
محمدحسن بخشی غلامحسین مهندسی تاسیسات برقی ساختمان 195051555 01050005902 دو دو    
سیدهومن حسامی سیدنصراله مهندسی تاسیسات برقی ساختمان 195015517 01250001419 سه سه    
جعفر اشکان موسی مهندسی عمران _ عمران 193002024 01530000001 یک   یک یک
رضا نادری محمد علی مهندسی عمران _ عمران 193006036 01730000900 یک   یک یک