صفحه اصلي > محتوای سازمانی > اعضای حقیقی دارای پروانه 
 

فرم جستجو
  
  
  
  
 و  يا


نام نام خانوادگی نام پدر رشته تحصیلی شماره عضویت شماره پروانه صلاحیت نظارت صلاحیت طراحی صلاحیت اجرا صلاحیت محاسبه
غلامرضا آرام حسن مهندسی معماری 191000375 01010006779 یک یک یک  
احسان احسانی رودی عبدالرحیم مهندسی معماری 191022142 01010011033 دو دو دو  
احمد ماستیانی اسماعیل مهندسی عمران _ عمران 193002774 01030005098 یک   یک یک
غلامرضا رضائی فریمانی مرتضی مهندسی عمران _ عمران 193002673 01030007483 سه     سه
سید سعید اسلامی ازغندی سید رضا مهندسی عمران _ عمران 193004886 01030010075 یک     دو
منوچهر وهابی هوشنگ مهندسی عمران _ عمران 193004920 01030010586 یک   یک یک
محمد یگانه خراسانی عباسعلی مهندسی عمران _ عمران 193006992 01030013646 یک   یک یک
امید رسولی محمد هادی مهندسی عمران _ عمران 193004928 01030015005 یک   یک یک
جلیل جلالی حسین مهندسی عمران _ عمران 193006987 01030018598 دو     دو
علی زارع ابراهیم مهندسی عمران _ عمران 193043086 01030018940 یک   یک دو
رضا اثنی عشری نامقی سید طالب مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان 190401699 01040000231 یک یک    
محمدحسین دانشی نژاد غلامرضا مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان 194014261 01040005514 دو دو    
سیدمحمدحسین حسینی زارج سیدجواد مرتبط با مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان 194118874 01041001970 دو      
علیرضا بابائی محمد مهندسی تاسیسات برقی ساختمان 195012322 01050000090 یک یک    
جواد حسن پور حسن مهندسی تاسیسات برقی ساختمان 195015599 01050003786 دو دو    
حسین برزگرپورفتمه سری رمضانعلی مهندسی عمران _ عمران 193041606 01130001603 سه     سه
صادق خسروی محمد مهندسی عمران _ عمران 193040317 01230001820 یک   دو  
علی افضلی غفار مهندسی عمران _ عمران 193042440 01230004379 سه   سه  
شیوا غفاری جباری ابراهیم مهندسی معماری 191023678 01310000969 سه سه سه  
احسان خزاعی علی مهندسی عمران _ عمران 193042702 01330004745 سه   سه  
مهدی امیرخانی محمدتقی مهندسی معماری 191022737 01610000254 سه      
علی محمد توکلیان حسن مهندسی عمران _ عمران 193006621 01630001524 یک   یک یک
مجید میر حسینی یحیی مهندسی معماری 190100203 01810000020 یک یک    
حمزه کارآموزیان مهدی مهندسی عمران _ عمران 193042402 01830001813 دو   سه دو
یعقوب دانش دوست یوسف مهندسی معماری 191000132 01910000006 یک یک    
غلامرضا بهار وحدت باقر مهندسی معماری 191000130 01910000034 یک یک یک  
فرخ امینی امین ا000 مهندسی معماری 191000159 01910000060 یک یک    
غلامرضا صحافی محمد ابراهیم مهندسی معماری 191000237 01910000110 یک یک یک  
مهدی مرجوی شفیع مهندسی معماری 191000162 01910000111 یک یک    
ناصر محسنی علی مهندسی معماری 191000214 01910000118 یک یک یک