صفحه اصلي > محتوای سازمانی > اعضای حقیقی دارای پروانه 
 

فرم جستجو
  
  
  
  
 و  يا


نام نام خانوادگی نام پدر رشته تحصیلی شماره عضویت شماره پروانه صلاحیت نظارت صلاحیت طراحی صلاحیت اجرا صلاحیت محاسبه
عباسعلی میری علی اکبر مهندسی عمران _ عمران 193007127 01030018243 یک   یک دو
مهدی امدادی محسن مهندسی عمران _ عمران 193007589 01030022628 یک   دو  
علی منصوری محمود مهندسی عمران _ عمران 193042488 01030057483 دو   سه دو
فروغ مهرتاش فر جمشید مهندسی عمران _ عمران 193042704 01030059480 سه      
اباذر ملکیان قربانعلی مهندسی عمران _ عمران 193046017 01030059535 دو      
سعید محمودی فر مظفر مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان 194017958 01040005131 دو دو    
موسی الرضا خسروجردی حسن مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان 194015647 01040005688 دو دو    
محمد طوسی احمد مرتبط با مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان 194114859 01041000663 یک      
رضا محمدنژاد بیدخت رمضانعلی مرتبط با مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان 194117525 01041001457 دو      
صادق شاکری جعفر مهندسی تاسیسات برقی ساختمان 195050919 01050004548 دو دو    
ابراهیم توابی محمد مهندسی عمران _ عمران 193007633 01130000594 یک   یک یک
بهزاد کیانی غلامعلی مهندسی عمران _ عمران 193009513 01130006681 سه   سه  
سید حسین احمدی سلیمانی صدرالدین مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان 194001631 01140000037 یک یک    
نغمه رمضانی باجگیران اسفندیار مرتبط با مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان 194115257 01141000083 یک      
محمد رضا بابازاده باغان علی اکبر مهندسی تاسیسات برقی ساختمان 195012238 01150000357 دو سه    
سید سعید طیرانیان حسینی سید حسین مهندسی عمران _ عمران 193003040 01230000405 یک   یک یک
محمود حاجی جعفر آبادی محمود مهندسی عمران _ عمران 193003580 01630000848 دو     یک
داریوش محبی فر مراد مهندسی عمران _ عمران 193043485 01630002159 یک   دو یک
محمد حسین فاطمی دخت چاروک علی مهندسی عمران _ عمران 193004583 01830000228 یک     یک
محمدمهدی پاک سرشت رضا مهندسی عمران _ عمران 193009782 01830001484 دو   دو  
مهدی میرزائی سوسفیدی غلامحسین مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان 194052303 01840000158 یک یک    
غلامعلی برادران حسینی جواد مهندسی معماری 191000168 01910000004 یک یک    
مصطفی نثاری اشک زری علی رضا مهندسی معماری 191000217 01910000033 یک یک    
حسن اکرادی علی مهندسی معماری 191022747 01010003623 یک یک یک  
سعید پرویزیان ابراهیم مهندسی معماری 191000618 01010004800 یک یک    
همایون خان جدی شیرازی میرزا احمدخان مهندسی معماری 191022280 01010010638 سه یک    
اباصلت عسکری رابری علی مهندسی معماری 191021865 01010012552 دو دو سه  
سیدحامد خوشبخت حسین مهندسی معماری 191022454 01010012635 سه سه سه  
محسن اسعدی سعید مهندسی عمران _ عمران 193003006 01030007325 یک     دو
محمد مقیمی ورزنه رضا مهندسی عمران _ عمران 193044262 01030007593 یک   یک سه