صفحه اصلي > سایت > سمینارها و دوره های آموزشی 
 


  چاپ        ارسال به دوست

برنامه دروس ارتقاء پايه پاييز 96

 


 


 


 

برنامه کلاس هاي ارتقاي پايه

دانشگاه صنعتي سجاد -تلفن 36029000

روز

تاريخ

ارتقا

از ساعت 08:00 الي 12:00

محل برگزاري آزمون

مدرس

کد

تاريخ امتحان

روز

تاريخ

ارتقا

از ساعت 16:00 الي 20:00

محل برگزاري آزمون

مدرس

کد

تاريخ امتحان

دوشنبه

96/07/10

سه به دو

معماري پايدار و روشهاي صرفه جويي گروه 1

ساعت 13سالن اجتماعات سازمان

دکتر زنده دلان

965

1396/07/29

سه شنبه

96/07/11

سه به دو

معماري پايدار و روشهاي صرفه جويي گروه 2

ساعت 12سالن اجتماعات سازمان

دکتر مداحي

966

1396/08/04

پنج شنبه

96/07/13

سه به دو

بکارگيري استانداردها در معماري گروه 2

ساعت 12سالن اجتماعات سازمان

مهندس مهاجر

966

1396/08/16

پنج شنبه

96/07/13

سه به دو

بکارگيري استانداردها در معماري گروه 1

ساعت 12سالن اجتماعات سازمان

مهندس مومن آبادي

965

1396/08/10

پنج شنبه

96/07/13

دو به يک

طراحي ساختمان هاي بلند مرتبه

ساعت 13سالن اجتماعات سازمان

دکتر صحاف

961

1396/08/01

پنج شنبه

96/07/13

سه به دو

سيستم هاي جريان ضعيف

ساعت 12سالن اجتماعات سازمان

دکتر روشنفکر

963

1396/08/17

پنج شنبه

96/07/13

سه به دو

مصالح و فن آوريهاي نوين ساخت گروه 2

ساعت 13 دانشگاه سجاد

مهندس خاتمي

966

1396/08/03

جمعه

96/07/14

سه به دو

مصالح و فن آوريهاي نوين ساخت گروه 2

ساعت 13 دانشگاه سجاد

مهندس خاتمي

966

1396/08/03

جمعه

96/07/14

سه به دو

مصالح و فن آوريهاي نوين ساخت گروه 1

ساعت 13 دانشگاه سجاد

مهندس خاتمي

965

1396/08/03

جمعه

96/07/14

دو به يک

طراحي ساختمان هاي بلند مرتبه

ساعت 13سالن اجتماعات سازمان

دکتر صحاف

961

1396/08/01

جمعه

96/07/14

سه به دو

سيستم هاي جريان ضعيف

ساعت 12سالن اجتماعات سازمان

دکتر روشنفکر

963

1396/08/17

جمعه

96/07/14

سه به دو

معماري پايدار و روشهاي صرفه جويي گروه 2

ساعت 12سالن اجتماعات سازمان

دکتر مداحي

966

1396/08/04

يکشنبه

96/07/16

سه به دو

معماري پايدار و روشهاي صرفه جويي گروه 1

ساعت 13سالن اجتماعات سازمان

دکتر زنده دلان

965

1396/07/29

دوشنبه

96/07/17

سه به دو

معماري پايدار و روشهاي صرفه جويي گروه 1

ساعت 13سالن اجتماعات سازمان

دکتر زنده دلان

965

1396/07/29

سه شنبه

96/07/18

سه به دو

معماري پايدار و روشهاي صرفه جويي گروه 2

ساعت 12سالن اجتماعات سازمان

دکتر مداحي

966

1396/08/04

پنج شنبه

96/07/20

سه به دو

بکارگيري استانداردها در معماري گروه 2

ساعت 12سالن اجتماعات سازمان

مهندس مهاجر

966

1396/08/16

پنج شنبه

96/07/20

سه به دو

مصالح و فن آوريهاي نوين ساخت گروه 1

سساعت 13 دانشگاه سجاد

مهندس خاتمي

965

1396/08/03

پنج شنبه

96/07/20

سه به دو

سيستم هاي جريان ضعيف

ساعت 12سالن اجتماعات سازمان

دکتر روشنفکر

963

1396/08/17

پنج شنبه

96/07/20

سه به دو

ساختمان هاي هوشمند

ساعت 12سالن اجتماعات سازمان

مهندس موسوي

963

1396/08/11

پنج شنبه

96/07/20

دو به يک

تأسيسات برقي بلند مرتبه

ساعت 13سالن اجتماعات سازمان

مهندس موسوي

963

1396/08/10

پنج شنبه

96/07/20

دو به يک

طراحي ساختمان هاي بلند مرتبه

ساعت 13سالن اجتماعات سازمان

دکتر صحاف

961

1396/08/01

جمعه

96/07/21

سه به دو

بکارگيري استانداردها در معماري گروه 1

ساعت 12سالن اجتماعات سازمان

مهندس مومن آبادي

965

1396/08/10

جمعه

96/07/21

سه به دو

مصالح و فن آوريهاي نوين ساخت گروه 1

ساعت 13 دانشگاه سجاد

مهندس خاتمي

965

1396/08/03

جمعه

96/07/21

سه به دو

مصالح و فن آوريهاي نوين ساخت گروه 2

ساعت 13 دانشگاه سجاد

مهندس خاتمي

966

1396/08/03

جمعه

96/07/21

سه به دو

ساختمان هاي هوشمند

ساعت 12سالن اجتماعات سازمان

مهندس موسوي

965

1396/08/11

جمعه

96/07/21

سه به دو

سيستم هاي جريان ضعيف

ساعت 12سالن اجتماعات سازمان

دکتر روشنفکر

963

1396/08/17

جمعه

96/07/21

سه به دو

معماري پايدار و روشهاي صرفه جويي گروه 2

ساعت 12سالن اجتماعات سازمان

دکتر مداحي

966

1396/08/04

جمعه

96/07/21

دو به يک

تأسيسات برقي بلند مرتبه

ساعت 13سالن اجتماعات سازمان

مهندس موسوي

963

1396/08/10

جمعه

96/07/21

دو به يک

طراحي ساختمان هاي بلند مرتبه

ساعت 13سالن اجتماعات سازمان

دکتر صحاف

961

1396/08/01

جمعه

96/07/21

دو به يک

الزامات

ساعت 12سالن اجتماعات سازمان

مهندس نوبري

961

1396/08/20

يکشنبه

96/07/23

سه به دو

معماري پايدار و روشهاي صرفه جويي گروه 1

ساعت 13سالن اجتماعات سازمان

دکتر زنده دلان

965

1396/07/29

پنج شنبه

96/07/27

سه به دو

بکارگيري استانداردها در معماري گروه 1

ساعت 12سالن اجتماعات سازمان

مهندس مومن آبادي

965

1396/08/10

پنج شنبه

96/07/27

سه به دو

مصالح و فن آوريهاي نوين ساخت گروه 2

ساعت 13دانشگاه سجاد

مهندس خاتمي

966

1396/08/03

جمعه

96/07/28

دو به يک

الزامات

ساعت 12 سالن اجتماعات سازمان

مهندس نوبري

961

1396/08/20

پنج شنبه

96/07/27

دو به يک

معماري زمينه گرا

ساعت 12سالن اجتماعات سازمان

دکتر صحاف

961

1396/08/13

جمعه

96/07/28

سه به دو

مصالح و فن آوريهاي نوين ساخت گروه 1

ساعت 13 دانشگاه سجاد

مهندس خاتمي

965

1396/08/03

جمعه

96/07/28

دو به يک

معماري زمينه گرا

ساعت 12سالن اجتماعات سازمان

دکتر صحاف

961

1396/08/13

پنج شنبه

1396/08/04

سه به دو

بکارگيري استانداردها در معماري گروه 2

ساعت 12سالن اجتماعات سازمان

مهندس مهاجر

966

1396/08/16

پنج شنبه

1396/08/04

سه به دو

بکارگيري استانداردها در معماري گروه 1

ساعت 12سالن اجتماعات سازمان

مهندس مومن آبادي

965

1396/08/10

پنج شنبه

96/08/04

دو به يک

تأسيسات برقي بلند مرتبه

ساعت 13سالن اجتماعات سازمان

مهندس موسوي

963

1396/08/10

پنجشنبه

96/08/04

سه به دو

ساختمان هاي هوشمند

ساعت 12سالن اجتماعات سازمان

مهندس موسوي

963

1396/08/11

پنج شنبه

96/08/04

دو به يک

معماري زمينه گرا

ساعت 12سالن اجتماعات سازمان

دکتر صحاف

961

1396/08/13

جمعه

96/08/05

دو به يک

تأسيسات برقي بلند مرتبه

ساعت 13سالن اجتماعات سازمان

مهندس موسوي

963

1396/08/10

جمعه

96/08/05

سه به دو

ساختمان هاي هوشمند

ساعت 12سالن اجتماعات سازمان

مهندس موسوي

963

1396/08/11

جمعه

96/08/05

دو به يک

معماري زمينه گرا

ساعت 12سالن اجتماعات سازمان

دکتر صحاف

961

1396/08/13

پنج شنبه

1396/08/11

سه به دو

بکارگيري استانداردها در معماري گروه 2

ساعت 12سالن اجتماعات سازمان

مهندس مهاجر

966

1396/08/16

پنج شنبه

1396/08/11

دو به يک

الزامات

ساعت 12 سالن اجتماعات سازمان

مهندس نوبري

961

1396/8/20

جمعه

1396/08/12

دو به يک

الزامات

ساعت 12 سالن اجتماعات سازمان

مهندس نوبري

961

1396/08/20

 


 

برنامه کلاس هاي ارتقاي پايه عمران محاسبه 3 به 2

 

دانشگاه فردوسي مشهد، د انشگده مهندسي، دفتر آموزش عالي آزاد، تلفن 38806020

 

روز

تاريخ

ارتقا

از ساعت 08:00 الي 12:00

محل برگزاري آزمون

مدرس

محل برگزاري آزمون

کد

تاريخ امتحان

از ساعت 16:00 الي 20:00

مدرس

محل برگزاري آزمون

کد

تاريخ امتحان

 

پنجشنبه

96/07/20

محاسبه 3 به 2

           

بهسازي خاک

دکتر بلوري بزاز

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/08/30

 

شنبه

96/07/22

محاسبه 3 به 2

           

طراحي اتصالات در سازه هاي فولادي

دکتر هاشمي

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/08/14

 

سه شنبه

96/07/25

محاسبه 3 به 2

           

تحليل ديناميکي در اثر باد و زلزله

دکتر شوشتري

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/08/21

 

چهارشنبه

96/07/26

محاسبه 3 به 2

           

طراحي اتصالات در سازه هاي فولادي

دکتر هاشمي

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/08/14

 

پنجشنبه

96/07/27

محاسبه 3 به 2

تحليل ديناميکي در اثر باد و زلزله

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

دکتر شوشتري

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/08/21

بهسازي خاک

دکتر بلوري بزاز

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/08/30

 

جمعه

96/07/28

محاسبه 3 به 2

طراحي اتصالات در سازه هاي فولادي

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

دکتر هاشمي

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/08/14

           

شنبه

96/07/29

محاسبه 3 به 2

           

طراحي اتصالات در سازه هاي فولادي

دکتر هاشمي

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/08/14

 

سه شنبه

96/08/02

محاسبه 3 به 2

           

تحليل ديناميکي در اثر باد و زلزله

دکتر شوشتري

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/08/21

 

چهارشنبه

96/08/03

محاسبه 3 به 2

           

طراحي اتصالات در سازه هاي فولادي

دکتر هاشمي

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/08/14

 

پنجشنبه

96/08/04

محاسبه 3 به 2

تحليل ديناميکي در اثر باد و زلزله

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

دکتر شوشتري

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/08/21

بهسازي خاک

دکتر بلوري بزاز

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/08/30

 

جمعه

96/08/05

محاسبه 3 به 2

طراحي اتصالات در سازه هاي فولادي

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

دکتر هاشمي

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/08/14

           

سه شنبه

96/08/09

محاسبه 3 به 2

           

تحليل ديناميکي در اثر باد و زلزله

دکتر شوشتري

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/08/21

 

چهارشنبه

96/08/10

محاسبه 3 به 2

                       

پنجشنبه

96/08/11

محاسبه 3 به 2

تحليل ديناميکي در اثر باد و زلزله

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

دکتر شوشتري

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/08/21

بهسازي خاک

دکتر بلوري بزاز

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/08/30

 

دوشنبه

96/08/15

محاسبه 3 به 2

           

بهسازي خاک

دکتر بلوري بزاز

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/08/30

 

دوشنبه

96/08/22

محاسبه 3 به 2

           

بهسازي خاک

دکتر بلوري بزاز

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/08/30

 

 


 

برنامه کلاس هاي ارتقاي پايه عمران محاسبه 2 به 1

دانشگاه فردوسي مشهد، د انشگده مهندسي، دفتر آموزش عالي آزاد، تلفن 38806020

روز

تاريخ

ارتقا

از ساعت 16:00 الي 20:00

مدرس

محل برگزاري آزمون

کد

تاريخ امتحان

شنبه

96/07/15

محاسبه 2 به 1

سيستم هاي ويژه جذب انرژي در سازه هاي فولادي انرژي در سازه هاي فولادي

دکتر کرم الدين

ساعت 12 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/08/25

دوشنبه

96/07/17

محاسبه 2 به 1

سيستم هاي مقاوم بتن آرمه

دکتر اصفهاني

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/08/27

سه شنبه

96/07/18

محاسبه 2 به 1

مقاوم سازي سازه هاي فولادي و بتني

دکتر کرم الدين

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/08/29

چهارشنبه

96/07/19

محاسبه 2 به 1

شالوده عميق

دکتر بلوري بزاز

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/08/27

شنبه

96/07/22

محاسبه 2 به 1

سيستم هاي ويژه جذب انرژي در سازه هاي فولادي

دکتر کرم الدين

ساعت 12 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/08/25

دوشنبه

96/07/24

محاسبه 2 به 1

سيستم هاي مقاوم بتن آرمه

دکتر اصفهاني

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/08/27

سه شنبه

96/07/25

محاسبه 2 به 1

مقاوم سازي سازه هاي فولادي و بتني

دکتر کرم الدين

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/08/29

چهارشنبه

96/07/26

محاسبه 2 به 1

شالوده عميق

دکتر بلوري بزاز

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/09/01

شنبه

96/07/29

محاسبه 2 به 1

سيستم هاي ويژه جذب انرژي در سازه هاي فولادي

دکتر کرم الدين

ساعت 12 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/08/25

دوشنبه

96/08/01

محاسبه 2 به 1

سيستم هاي مقاوم بتن آرمه

دکتر اصفهاني

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/08/27

سه شنبه

96/08/02

محاسبه 2 به 1

مقاوم سازي سازه هاي فولادي و بتني

دکتر کرم الدين

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/08/29

چهارشنبه

96/08/03

محاسبه 2 به 1

شالوده عميق

دکتر بلوري بزاز

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/09/01

شنبه

96/08/06

محاسبه 2 به 1

سيستم هاي ويژه جذب انرژي در سازه هاي فولادي

دکتر کرم الدين

ساعت 12 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/08/25

دوشنبه

96/08/08

محاسبه 2 به 1

سيستم هاي مقاوم بتن آرمه

دکتر اصفهاني

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/08/27

سه شنبه

96/08/09

محاسبه 2 به 1

مقاوم سازي سازه هاي فولادي و بتني

دکتر کرم الدين

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/08/29

چهارشنبه

96/08/10

محاسبه 2 به 1

شالوده عميق

دکتر بلوري بزاز

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/09/01

شنبه

96/08/13

محاسبه 2 به 1

سيستم هاي ويژه جذب انرژي در سازه هاي فولادي

دکتر کرم الدين

ساعت 12 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/08/25

دوشنبه

96/08/15

محاسبه 2 به 1

سيستم هاي مقاوم بتن آرمه

دکتر اصفهاني

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/08/27

سه شنبه

96/08/16

محاسبه 2 به 1

مقاوم سازي سازه هاي فولادي و بتني

دکتر کرم الدين

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/08/29

چهارشنبه

96/08/17

محاسبه 2 به 1

شالوده عميق

دکتر بلوري بزاز

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/09/01

شنبه

96/08/20

محاسبه 2 به 1

سيستم هاي ويژه جذب انرژي در سازه هاي فولادي

دکتر کرم الدين

ساعت 12 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/08/25

دوشنبه

96/08/22

محاسبه 2 به 1

سيستم هاي مقاوم بتن آرمه

دکتر اصفهاني

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/08/27

سه شنبه

96/08/23

محاسبه 2 به 1

مقاوم سازي سازه هاي فولادي و بتني

دکتر کرم الدين

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/08/29

چهارشنبه

96/08/24

محاسبه 2 به 1

شالوده عميق

دکتر بلوري بزاز

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/09/01

                 

 


 

برنامه کلاس هاي ارتقاي پايه مکانيک 3 به 2

دانشگاه فردوسي مشهد، د انشگده مهندسي، دفتر آموزش عالي آزاد، تلفن 38806020

روز

تاريخ

ارتقا

از ساعت 08:00 الي 12:00

محل برگزاري آزمون

مدرس

کد

تاريخ امتحان

از ساعت 16:00 الي 20:00

محل برگزاري آزمون

مدرس

کد

تاريخ امتحان

پنجشنبه

96/07/20

اصول کنترل، بازرسي، تحويل و مديريت تعمير و نگهداري تاسيسات مکانيکي

ساعت 12سالن اجتماعات سازمان

مهندس قاسمي

963

1396/08/01

تدابير لازم در صرفه جويي مصرف انرژي در ساختمانها 1

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

دکتر کياني فر

961

1396/08/15

جمعه

96/07/21

تدابير لازم در صرفه جويي مصرف انرژي در ساختمانها 1

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

دکتر کياني فر

961

1396/08/15

اصول کنترل، بازرسي، تحويل و مديريت تعمير و نگهداري تاسيسات مکانيکي

ساعت 12سالن اجتماعات سازمان

مهندس قاسمي

963

1396/08/01

پنجشنبه

96/07/27

اصول کنترل، بازرسي، تحويل و مديريت تعمير و نگهداري تاسيسات مکانيکي

ساعت 12سالن اجتماعات سازمان

مهندس قاسمي

963

1396/08/01

تدابير لازم در صرفه جويي مصرف انرژي در ساختمانها 1

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

دکتر کياني فر

961

1396/08/15

جمعه

96/07/28

تدابير لازم در صرفه جويي مصرف انرژي در ساختمانها 1

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

دکتر کياني فر

961

1396/08/15

اصول کنترل، بازرسي، تحويل و مديريت تعمير و نگهداري تاسيسات مکانيکي

ساعت 12سالن اجتماعات سازمان

مهندس قاسمي

963

1396/08/01

پنجشنبه

96/08/04

تاسيسات بهداشتي

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

مهندس محدث

962

1396/08/16

تاسيسات گرمايي، سرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

مهندس محدث

962

1396/08/17

جمعه

96/08/05

تاسيسات گرمايي، سرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

مهندس محدث

962

1396/08/17

تاسيسات بهداشتي

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

مهندس محدث

962

1396/08/16

پنجشنبه

96/08/11

تاسيسات بهداشتي

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

مهندس محدث

962

1396/08/16

تاسيسات گرمايي، سرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

مهندس محدث

962

1396/08/17

جمعه

96/08/12

تاسيسات گرمايي، سرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

مهندس محدث

962

1396/08/17

تاسيسات بهداشتي

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

مهندس محدث

962

1396/08/16

                             

 


 

برنامه کلاس هاي ارتقاي پايه مکانيک 2 به 1

 

دانشگاه فردوسي مشهد، د انشگده مهندسي، دفتر آموزش عالي آزاد، تلفن 38806020

 

روز

تاريخ

ارتقا

از ساعت 08:00 الي 12:00

مدرس

محل برگزاري آزمون

کد

تاريخ امتحان

از ساعت 16:00 الي 20:00

محل بركزاري آزمون

مدرس

کد

تاريخ امتحان

 

شنبه

96/07/29

مکانيک 2 به 1

سيستم هاي کنترل هوشمند

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

مهندس سريري

961

1396/08/08

 

يکشنبه

96/07/30

مکانيک 2 به 2

سيستم هاي کنترل هوشمند

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

مهندس سريري

961

1396/08/08

 

دوشنبه

96/08/01

مکانيک 2 به 3

سيستم هاي کنترل هوشمند

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

مهندس سريري

961

1396/08/08

 

سه شنبه

96/08/02

مکانيک 2 به 4

سيستم هاي کنترل هوشمند

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

مهندس سريري

961

1396/08/08

 

پنجشنبه

96/08/04

مکانيک 2 به 6

تدابير لازم در صرفه جويي مصرف انرژي در ساختمانها 2

دکتر کياني فر

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/08/22

تاسيسات مکانيکي ساختمانهاي بلند مرتبه و تفاوت آنها با ساختمانهاي

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

دکتر فرشيديان فر

961

1396/08/23

 

جمعه

96/08/05

مکانيک 2 به 7

تاسيسات مکانيکي ساختمانهاي بلند مرتبه و تفاوت آنها با ساختمانهاي

دکتر فرشيديان فر

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/08/23

تدابير لازم در صرفه جويي مصرف انرژي در ساختمانها 2

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

دکتر کياني فر

961

1396/08/22

 

پنجشنبه

96/08/11

مکانيک 2 به 13

تدابير لازم در صرفه جويي مصرف انرژي در ساختمانها 2

دکتر کياني فر

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/08/22

تاسيسات مکانيکي ساختمانهاي بلند مرتبه و تفاوت آنها با ساختمانهاي

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

دکتر فرشيديان فر

961

1396/08/23

 

جمعه

96/08/12

مکانيک 2 به 14

تاسيسات مکانيکي ساختمانهاي بلند مرتبه و تفاوت آنها با ساختمانهاي

دکتر فرشيديان فر

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

961

1396/08/23

تدابير لازم در صرفه جويي مصرف انرژي در ساختمانها 2

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

دکتر کياني فر

961

1396/08/22

 

يکشنبه

96/08/14

مکانيک 2 به 16

چيلر و برج خنک کن

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

مهندس محدث

961

1396/08/24

 

دوشنبه

96/08/15

مکانيک 2 به 17

چيلر و برج خنک کن

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

مهندس محدث

961

1396/08/24

 

سه شنبه

96/08/16

مکانيک 2 به 18

چيلر و برج خنک کن

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

مهندس محدث

961

1396/08/24

 

چهارشنبه

96/08/17

مکانيک 2 به 19

چيلر و برج خنک کن

ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان

مهندس محدث

961

1396/08/24

 

                               

برنامه کلاس هاي ارتقاي پايه عمران نظارت 3 به 2
 
دانشگاه فردوسي مشهد، د انشگده مهندسي، دفتر آموزش عالي آزاد، تلفن 38806020
 
روز
تاريخ
ارتقا
از ساعت 08:00 الي 12:00
محل برگزاري آزمون
مدرس
کد
تاريخ امتحان
از ساعت 16:00 الي 20:00
محل برگزاري آزمون
مدرس
کد
تاريخ امتحان
 
پنجشنبه
96/07/13
نظارت سه به دو
سالن اجتماعات دانشگاه فردوسي ساعت 13
دکتر سيدي حسيني نيا
965
1396/07/26
سالن اجتماعات دانشگاه فردوسي ساعت 13
دکتر سيدي حسيني نيا
966
1396/07/26
 
جمعه
96/07/14
نظارت سه به دو
سالن اجتماعات دانشگاه فردوسي ساعت 13
دکتر سيدي حسيني نيا
966
1396/07/26
سالن اجتماعات دانشگاه فردوسي ساعت 13
دکتر سيدي حسيني نيا
965
1396/07/26
 
نظارت سه به دو
سالن اجتماعات دانشگاه فردوسي ساعت 13
مهندس مروتي
965
1396/07/27
سالن اجتماعات دانشگاه فردوسي ساعت 12
مهندس مروتي
966
1396/07/27
 
پنجشنبه
96/07/20
نظارت سه به دو
سالن اجتماعات دانشگاه فردوسي ساعت 13
دکتر سيدي حسيني نيا
965
1396/07/26
سالن اجتماعات دانشگاه فردوسي ساعت 13
دکتر سيدي حسيني نيا
966
1396/07/26
 
نظارت سه به دو
سالن اجتماعات دانشگاه فردوسي ساعت 12
مهندس مروتي
966
1396/07/27
سالن اجتماعات دانشگاه فردوسي ساعت 12
مهندس مروتي
965
1396/07/27
 
جمعه
96/07/21
نظارت سه به دو
سالن اجتماعات دانشگاه فردوسي ساعت 13
دکتر سيدي حسيني نيا
966
1396/07/26
سالن اجتماعات دانشگاه فردوسي ساعت 13
دکتر سيدي حسيني نيا
965
1396/07/27
 
نظارت سه به دو
سالن اجتماعات دانشگاه فردوسي ساعت 12
مهندس مروتي
965
1396/07/27
سالن اجتماعات دانشگاه فردوسي ساعت 12
مهندس مروتي
966
1396/07/27
 
شنبه
96/07/22
نظارت سه به دو
 
 
 
 
 
سالن اجتماعات دانشگاه فردوسي ساعت 12
مهندس مروتي
965
1396/07/27
 
يکشنبه
96/07/23
نظارت سه به دو
 
 
 
 
 
سالن اجتماعات دانشگاه فردوسي ساعت 12
مهندس مروتي
966
1396/07/27
 
پنجشنبه
96/07/27
نظارت سه به دو
ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان
مهندس وکيلي
963
1396/08/13
 
 
 
 
 
 
جمعه
96/07/28
نظارت سه به دو
 
 
 
 
 
ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان
مهندس وکيلي
963
1396/08/13
 
پنجشنبه
96/08/04
نظارت سه به دو
ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان
مهندس وکيلي
963
1396/08/13
ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان
مهندس خاتمي
963
1396/08/20
 
جمعه
96/08/05
نظارت سه به دو
ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان
مهندس خاتمي
963
1396/08/20
ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان
مهندس وکيلي
963
1396/08/13
 
پنجشنبه
96/08/11
نظارت سه به دو
 
 
 
 
 
ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان
مهندس خاتمي
963
1396/08/20
 
جمعه
96/08/12
نظارت سه به دو
ساعت 13 سالن اجتماعات سازمان
مهندس خاتمي
963
1396/08/20
 
 
 
 
 
 
                               
 

 

< >

 


١٣:٣٤ - سه شنبه ٤ مهر ١٣٩٦    /    عدد : ١٠٠٥    /    تعداد نمایش : ١٣٦٠٥


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: