صفحه اصلي > سایت > اطلاعیه ها 
 


  چاپ        ارسال به دوست

آمار طرح ارجاع کار سیستمی نظارتآمار طرح اجرای سیستمی تا شهریور 94

آمار طرح ارجاع سیستمی از 30 لغایت 31 شهریور94

آمار طرح ارجاع سیستمی از 1 لغایت 5 مهر94

آمار طرح ارجاع سیستمی از 6 لغایت 11 مهر94

آمار طرح ارجاع سیستمی از 12 لغایت 19 مهر94

آمار طرح ارجاع سیستمی از 20 لغایت 23 مهر94

آمار طرح ارجاع سیستمی از 25 لغایت 5 آبانماه94

آمار طرح ارجاع سیستمی از 5 لغایت 10 آبانماه94

 آمار طرح ارجاع سیستمی از 11 لغایت 21 آبانماه94

 آمار طرح ارجاع سیستمی از 11 لغایت 24 آبانماه94

آمار ارجاع سیستمی از 24 آبان لغایت 4 آذرماه94

آمار ارجاع سیستمی از 5 لغایت 12 آذر 94

آمار ارجاع سیستمی از 12 لغایت 22 آذرماه94

آمار ارجاع سیستمی از 24آذر لغایت 2 دیماه 94

آمار ارجاع سیستمی از 3 لغایت 9 دیماه 94

آمار ارجاع سیستمی از 10 لغایت 22 دیماه 94

آمار ارجاع سیستمی از 26 دیماه لغایت 3 بهمن ماه94

آمار ارجاع سیستمی از 4 بهمن ماه 94 لغایت 9 فروردین ماه95

آمار ارجاع سیستمی از 14 لغایت 25 فروردین ماه 95

آمار ارجاع سیستمی از 25 فروردین لغایت 4 اردیبهشت 95

آمار ارجاع سیستمی از 5 لغایت 31 اردیبهشت  95

آمار ارجاع سیستمی از 1 لغایت 6 خرداد 95

آمار ارجاع سیستمی از 8 لغایت 13 خرداد 95

آمار ارجاع سیستمی از 16 لغایت 20 خرداد 95

آمار ارجاع سیستمی از 22 لغایت 27 خرداد 95

آمار ارجاع سیستمی از 29 خرداد لغایت 3 تیر 95

آمار ارجاع سیستمی از 5 لغایت 10 تیرماه 95

آمار ارجاع سیستمی از 12 لغایت 15 تیرماه 95

آمار ارجاع سیستمی از 19 لغایت 24 تیرماه 95

آمار ارجاع سیستمی از 26 لغایت 31 تیرماه 95

آمار ارجاع سیستمی از 2 لغایت 7 مرداد 95

آمار ارجاع سیستمی از 10 لغایت 14 مرداد 95

آمار ارجاع سیستمی از 16 لغایت 21 مرداد 95

آمار ارجاع سیستمی از 23 لغایت 28 مرداد 95

آمار ارجاع سیستمی از 30 مرداد لغایت 4 شهریور 95

آمار ارجاع سیستمی از 6 لغایت 11 شهریور 95

آمار ارجاع سیستمی از 13 لغایت 18 شهریور 95

آمار ارجاع سیستمی از 20 لغایت 25 شهریور 95

آمار ارجاع سيستمي از 27 شهريور لغايت 1 مهر 95

آمار ارجاع سيستمي از 3 لغايت 8 مهرماه 95

آمار ارجاع سيستمي از 10 لغايت 15 مهرماه 95

آمار ارجاع سيستمي از 17 لغايت 22 مهرماه 95

آمار ارجاع سيستمي از 24 لغايت 29 مهرماه 95

آمار ارجاع سيستمي از 1 لغايت 6 آبان ماه 95

آمار ارجاع سيستمي از 8 لغايت 13  آبان ماه 95

آمار ارجاع سيستمي از 15 لغايت 20 آبان ماه 95

آمار ارجاع سيستمي از 22 لغايت 27 آبان ماه 95

آمار ارجاع سيستمي از 29 آبان لغايت 4 آذر 95

آمار ارجاع سيستمي از 6 لغايت 11 آذرماه 95

آمار ارجاع سيستمي از 13 لغايت 18 آذرماه 95

آمار ارجاع سيستمي از 20 لغايت 25 آذرماه 95

آمار ارجاع سيستمي از 27 آذر لغايت 2 ديماه 95

آمار ارجاع سيستمي از 4 لغايت 9 ديماه 95

آمار ارجاع سيستمي از 5 لغايت 11 ديماه 95

آمار ارجاع سيستمي از 18 لغايت 23 ديماه 95

آمار ارجاع سیستمی از 25 لغایت 30 دیماه 95

آمار ارجاع سيستمي از 2 لغايت 7 بهمن ماه 95

آمار ارجاع سيستمي از 9 لغايت 14 بهمن ماه 95

آمار ارجاع سيستمي از 16 لغايت 21 بهمن ماه 95

آمار ارجاع سيستمي از 23 لغايت 27 بهمن ماه 95

آمار ارجاع سيستمي از 29 بهمن لغايت 5 اسفندماه 95

آمار ارجاع سيستمي از 7 لغايت 11 اسفندماه 95

آمار ارجاع سیستمی از 14 لغایت 19 اسفندماه 95

آمار ارجاع سيستمي از 21 لغايت 26 اسفندماه 95

آمار ارجاع سيستمي از 5 لغايت 10 فروردين ماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 14 لغايت 17 فروردين ماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 19 لغايت 24 فروردين ماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 26 لغايت 31 فروردين ماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 2 لغايت 7 ارديبهشت ماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 9 لغايت 14 ارديبهشت ماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 16 لغايت 21 ارديبهشت ماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 23 لغايت 28 ارديبهشت ماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 30 ارديبهشت لغايت 4 خرداد ماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 6 لغايت 11 خردادماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 13 لغايت 18 خردادماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 20 لغايت 25 خردادماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 27 خردادماه لغايت 1 تيرماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 3 لغايت 8 تيرماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 10 لغايت 15 تيرماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 17 لغايت 22 تيرماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 24 لغايت 28 تيرماه 96

آمار ارجاع سیستمی از 30 تیرماه لغایت 5 مردادماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 7 لغايت 12 مردادماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 14 لغايت 19 مردادماه96

آمار ارجاع سيستمي از 21 لغايت 26 مردادماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 28 مرداد لغايت 2 شهريورماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 4 لغايت 9 شهريورماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 11 لغايت 16 شهريورماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 19 لغايت 23 شهريورماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 25 لغايت 30 شهريورماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 1 لغايت 6 مهرماه 96

آمار ارجاع سیستمی از 8 لغایت 13 مهرماه 96

آمار ارجاع سیستمی از 15 لغایت 20 مهرماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 22 لغايت 27 مهرماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 29 مهرماه لغايت 4 آبانماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 6 لغايت 11 آبانماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 13 لغايت 17 آبانماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 20 لغايت 25 آبانماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 27 آبان لغايت 2 آذرماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 4 لغايت 9 آذرماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 11 لغايت 16 آذرماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 18 لغايت 23 آذرماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 25 لغايت 30 آذرماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 2 لغايت 7 ديماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 9 لغايت 14 ديماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 16 لغايت 21 ديماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 23 لغايت 28 ديماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 30 ديماه لغايت 5 بهمن ماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 7 لغايت 12 بهمن ماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 14 لغايت 19 بهمن ماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 21 لغايت 26 بهمن ماه 96

امار ارجاع سيستمي از 28 بهمن لغابت 3 اسفندماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 5 لغايت 10 اسفندماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 12 لغايت 17 اسفندماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 19 لغايت 24 اسفندماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 26 لغايت 28 اسفند ماه 96

آمار ارجاع سيستمي از 5 لغايت 9 فروردين ماه 97

آمار ارجاع سيستمي از 14 لغايت 16 فروردين ماه 97

آمار ارجاع سیستمی از 18 لغایت 23 فروردین ماه 97

آمار ارجاع سیستمی از 26 لغایت 30 فروردین ماه 97

آمار ارجاع سیستمی از 1 لغایت 6 اردیبهشت ماه 97

آمار ارجاع سیستمی از 8 لغایت 13 اردیبهشت ماه 97

آمار ارجاع سیستمی از 15 لغایت 20 اردیبهشت ماه 97

آمار ارجاع از 22 لغایت 27 اردیبهشت ماه 97

آمار ارجاع از 29 لغایت 3 خرداد ماه 97

آمار ارجاع از 5 لغایت 10 خردادماه 97

آمار ارجاع از 12 لغایت 17 خردادماه 97


١٤:١٠ - سه شنبه ١٠ فروردين ١٣٩٥    /    عدد : ٨٦    /    تعداد نمایش : ٢٧٥٨٠


کاربر مهمان
1396/08/30 11:20
3
9
بهتر است طرح ارجاع برای طراحی و محاسبات نیز اعمال گردد تا حقوق مهندسان ضایع نگردد. ضمنا محدود کردن تعداد به 8 عدد به شدت غیرکارشناسی است.
کاربر مهمان
1396/08/21 16:1
0
3
متاسفانه ما مهندسین حتی به هم رحم نمیکنیم ... طرح ارجاع عالی است ... حتی بباید به طراحی و محاسبه هم تعمیم داده بشه تا تخفیفات بیجا از بین بره ... موفق باشید
کاربر مهمان
1396/05/11 15:52
0
3
طرح ارجاع باعث جلوگیری از سواستفاده شدن حقوق مهندسی میشه امیدوارم طراحی معماری هم وار طرح ارجاع بشه
کاربر مهمان
1396/03/27 18:7
1
0
شاید بهتر باشه برای ورود به حرفه ظرفیت تعیین بشود
کاربر مهمان
1395/04/12 8:11
13
5
آیا بهتر نیست با حذف آزمون ورود به پایه و جایگزینی دوره های باز آموزی ارتقا علمی مهندسین را بهبود بخشیده تجربه در کشورهای توسعه یافته نشان میدهد دوره های بازاموزی بازخورهای مناسبتری در بستر سازی مقررات ملی دارد
کاربر مهمان
1395/02/29 9:14
18
5
این طرح در هر شهری اجرا شده موفق نبوده و اکثر مهندسین ناظر بعد از چهار سال هم کار ارجاعی نداشتند.
کاربر مهمان
1395/01/23 21:57
6
22
طرح ارجاع طرحی بسیار عالی جهت جلوگیری از ضایع شدن حق مهندسان توسط قشر دلال هست,امیدوارم محاسبات هم شامل این طرح بشه
کاربر مهمان
1395/01/21 9:48
4
7
باسلام ای کاش عدالت تو طرح ارجا هم باشه یک شرکت تو یک ماه 4 کار بگیره یک شرکت دیگه یک کار یا سه تا مهندس اونم تو 2 ماه

تعدادی از کارهای واگذار شده به برخی از دفاتر پرونده های خارج از طرح ارجاع (کمتر از 300 مترمربع) می باشند.دفاتر و شرکت هاییی که ظرفیت خالی مهندسین عمران آنها بیشتر باشد در اولویت هستند.


کاربر مهمان
1395/01/21 9:45
16
4
سلام ؛به نظر من طرح ارجاع كاملا ناعادلانه هست و بايد حذف بشه ولي براي رعايت حقوق مهندسين ، بايد حق الزحمه از طريق سازمان و يا شهرداري به حساب مهندس واريز بشه كه اين امر تا حدودي ميتونه جلوي كاهش حق الزحمه رو بگيره...

لطفا موارد ناعادلانه بودن طرح را مشخص نمایید


کاربر مهمان
1395/01/21 0:54
8
22
طرح ارجاع طرحی بسیار عالی جهت جلوگیری از ضایع شدن حق مهندسان توسط قشر دلال هست,امیدوارم محاسبات هم شامل این طرح بشه
کاربر مهمان
1395/01/20 1:31
2
2
سلام، برای ثبت نام ارجاع کار از کدوم قسمت سایت باید اقدام کنیم؟

http://nezammohandesi.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=134&newsview=36


کاربر مهمان
1395/01/19 8:3
2
17
با سلام و احترام ضمن تشکر از زحمات همکاران گرامی، درصورت امکان ترتیبی اتخاذ نمایید که حق الزحمه طراحی و محاسبات هم از طریق سازمان به حساب مهندسین واریز گردد. (حهت جلوگیری از تخفیفات دفاتر محترم!)

طبق مبحث 2 مقررات ملی ساختمان سازمان ، در خصوص حق الزحمه نظارت می تواند از مالک مبلغ کل حق الزحمه نظارت را دریافت و به صورت مرحله ای با توجه به پیشرفت کار به حساب ناظر واریز نماید.


کاربر مهمان
1395/01/18 16:9
2
7
مسخره است از شروع طرح تاکنون هیچ کاری به اینجانب ارجاع نشده...در صورتی که درمتراژها و طبقات من حداقل ها رو انتخاب کردم

انتخاب ناظر با توجه به کاهش ساخت و ساز و تعداد زیاد ثبت نام کنندگان به موارد زیادی بستگی دارد. 1- ظرفیت خالی مهندس 2-محدودیت هایی که مهندس در فرم ثبت نام طرح ارجاع ایجاد کرده اند(منطقه-تعداد سقف-زیربنا-زیرزمین) 3-عضو دفاتر مهندسی یا شرکت های ناظران حقوقی و یا مهندس آزاد باشند.


کاربر مهمان
1395/01/18 10:57
4
5
چطور ممکنه با خالی بودن تمام ظرفیتم و پایه 2 عمران هنوز بعد از 1.5 سال کاری به بنده ارجاع نشده؟؟پرسجو کردم و میگویند چون دفتر ناظران شما کار داشته به شما کار ارجاع نمیشه.دفتر و کسانی که امضا زدند چه ربطی به من داره؟؟؟/ این چه سیستم غلطیه که راه انداختید؟؟

مشخصات ناظر و مشخصات شرکت یا دفتر خود را ذرج نمایید تا بررسی های لازم انجام شود . اما نرم ازفرا طرح ارجاع 2 شاخص دارد : 1- ظرفیت خالی فرد 2- ظرفیت خالی دفتر در صورتیکه شاخص ظرفیت خالی فرد بیشتر از دفتر باشد شاخص فرد در نظر گرفته می شود در غیر اینصورت شاخص دفتر ملاک خواهد بود.


کاربر مهمان
1395/01/18 9:59
3
3
بنده پایه دو نظارت دارم و با ظرفیت خالی تا کنون هیچ کاری به من ارجاع نشده، همکارانی رو سراغ دارم که 3 الی 4 کار زده اند،امیدوارم مسوولان در این خصوص برنامه ای داشته باشند.در غیر این صورت وجود سازمان و عوامل آن جایگاهی ندارد.

شما می بایست به محدودیت هایی که در فرم ثبت نام طرح ارجاع ایجاد کرده اید هم توجه داشته باشید اینکه عضو شرکت ناظران حقوقی یا دفاتر مهندسی و یا مهندس آزاد هستید مشخص نمایید . تعداد کار مهم نیست متراژ مهم می باشد ممکن است 3 کار به شخصی ارجاع شود ولی جمع متراژ آن به 2000 متر هم نرسد همچنین ممکن است پرونده هایی به فرد واگذار شود که خارج از طرح ارجاع باشد(پرونده ای کمتر از 300 متر مربع)


کاربر مهمان
1395/01/17 20:5
8
13
وجود طرح ارجاع به علت حذف واسطه گری و دلالی در خدمات مهندسی واقعا مفید است. بنده برخلاف نظر دیگران معتقد بر باقی ماندن طرح هستم. امیدوارم با ادامه این طرح مهندسین تازه وارد نیز وارد چرخه کار شده و با قوانین و نحوه نظارت آشنا شوند.
کاربر مهمان
1395/01/17 16:25
14
6
طرح ارجاع با ورود مهندسین جدید ورود سالی دو بار روز به روز بدتر هم میشود امیدوارم طرح ارجاع کنسل شود
کاربر مهمان
1395/01/17 9:25
13
12
این طرح معایب بسیاری دارد.مالک باید ازادانه خدمات مهندسی و مهندسان خودشو انتخاب کنه.ضمنا سابقه و توانایی همه مهندسان مشابه نیست که تقسیم کارشون بخواد مشابه هم باشه
کاربر مهمان
1395/01/16 11:55
4
12
با 10000متر مربع ظرفیت خالی و عضویت در ناظران حقوقی و پایه دو معماری هنوز کاری ارجاع نشده خیلی جالبه یعنی فکر میکنین میشه باور کرد که این طرح درست ارجاع میشه
کاربر مهمان
1395/01/16 11:50
16
11
طرح ارجاع باید حزف کردد به دفاتر سپرده شود منتها پول نطارت به حساب شهرداری و بعد مهندسین واریز و مالک حق انتخاب داشته باشد
کاربر مهمان
1395/01/16 11:35
6
17
بنا بر این بود که اجرای ارجاع سیسیتمی نظارت عدالت رعایت بشه، اما تا الان نه تنها این امر محقق نشده ، بلکه بی عدالتی ها بیشتر شده !!!!
کاربر مهمان
1395/01/14 16:15
2
4
در دی ماه 94 با پرسش نوبت خود آن را 37 اعلام نمودند و مسئول مربوطه خبر از ارجاع کار حداکثر تا پایان سال دادند. هنوز کاری به اینجانب ارجاع نشده،در این باره خواهشمندم در صورت امکان دلایلی که امکان دارد بدانم

تاریخ و زمان ارجاع کار را نمی توان دقیقا مشخص کرد چون وابسته به دلایل متراژ کارها رسیده و دیگر موارد بستگی دارد.


کاربر مهمان
1395/01/14 8:19
25
9
طرح ارجاع کار باید حذف گردد.
کاربر مهمان
1395/01/14 8:17
3
15
بنام خدا . علی رغم پیگیریهای اینجانب هنوز از زمان ارجاع سیستمی کاری باینجانب ارجاع نشده لطفا راهنمایی بفرمایید.
کاربر مهمان
1395/01/10 21:55
22
12
طرح ارجاع ناظرین منفعل رو وارد کار کرده ونتیجه میشود بخشنامه اخیر شهرداری تهران. امیدوارم این طرح زودتر حذف شود.
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: