صفحه اصلي > معرفی سازمان > هیات مدیره 
 

آقای مهندس محمد حسین شرکاء

سمت :رئیس سازمان

رشته تحصيلی : عمران

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد


آقای دکتر محمد رضا موسوی تقی آبادی

سمت : عضو اصلی

رشته تحصيلی : برق

مدرک تحصیلی :دکتری


bohlool.jpg

آقای دکتر داریوش معظمی

سمت : عضو اصلی

رشته تحصيلی : ترافیک

مدرک تحصیلی :  دکتری

asadi.jpg

آقای دکتر مزدا نوبری

سمت : عضو اصلي

رشته تحصيلی : معماری

مدرک تحصیلی : دکتری

asadi.jpg

آقای مهندس رضا بشیر

سمت : خزانه دار

رشته تحصيلی : عمران

مدرک تحصیلی : کارشناسی

rezabashir.jpg

آقای مهندس حسن جامی الاحمدی

سمت : عضو اصلي

رشته تحصيلی : عمران

مدرک تحصیلی : كارشناسي ارشد - دانشجوی دکتری

ahooy.jpg

آقای مهندس مصطفی رضوی

سمت : دبیر

رشته تحصيلی : عمران

مدرک تحصیلی : كارشناسي ارشد - دانشجوی دکتری

totonchi.jpg

خانم مهندس زهرا زمانی

سمت : عضو اصلي

رشته تحصيلی : معماری

مدرک تحصیلی : كارشناسي ارشد 

kamran.jpg

آقای مهندس کامران جنتی پور

سمت : عضو اصلی

رشته تحصيلی : معماری

مدرک تحصیلی : كارشناسى ارشد

poor%20hoseyni.jpg

آقای مهندس جعفر حسین پور

سمت : نائب رئیس دوم

رشته تحصيلی : نقشه برداری

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

zendedelan.jpg

آقای مهندس  امیر هوشنگ انصاری

سمت : عضو اصلي

رشته تحصيلی : عمران

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد - دانشجوی دکتری

mazinani.jpg

آقای مهندس علی مقدم آریایی

سمت :نائب رئیس اول

رشته تحصيلی : شهرسازی

مدرک تحصیلی : كارشناسى ارشد - دانشجوی دکتری

ghasemian.jpg

آقای دکتر مجید مزینانی

سمت : عضو اصلي

رشته تحصيلی : برق

مدرک تحصیلی : دکتری

آقای دکتر حمید کاظمی

سمت : عضو اصلي

رشته تحصيلی : عمران

مدرک تحصیلی : دکتری

farshidianfar.jpg

آقای دکتر اردشیر فرشیدیان فر

سمت : عضو اصلي

رشته تحصيلی : مکانیک

مدرک تحصیلی : دکتری

nasermohseni.jpg

آقای مهندس هدایت اله هاشمی نسب

سمت : عضو علی البدل

رشته تحصيلی : عمران

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

nasermohseni.jpg

خانم مهندس ترانه مهاجر

سمت : عضو علی البدل

رشته تحصيلی : معماری

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

nasermohseni.jpg

آقای مهندس ناصر محسنی

سمت : عضو علي البدل

رشته تحصيلی : شهرسازی

مدرک تحصیلی : كارشناسي ارشد

hamidakhavan.jpg

آقای مهندس احمد اسدی

سمت : عضو علي البدل

رشته تحصيلی : نقشه برداری

مدرک تحصیلی : كارشناسي ارشد

mosavit.jpg

آقای دکتر علی صحاف

سمت : عضو علي البدل

رشته تحصيلی : ترافیک

مدرک تحصیلی : دکتری

irani.jpg

آقای مهندس فریدون بهلول خیبری

سمت : عضو علي البدل

رشته تحصيلی : برق

مدرک تحصیلی : كارشناسى

sabri.jpg

آقای مهندس رضا ایرانی

سمت : عضو علي البدل

رشته تحصيلی : مکانیک

مدرک تحصیلی : کارشناسی

sahaf.jpg


خلاصه اي از مصوبات هيات مديره دوره پنجم ( از تاريخ 30/6/88 تا 22/12/88)

گزارش اهم مصوبات هيات مديره در شش ماه اول سال 1389

گزارش اهم مصوبات هيات مديره و هيات رئيسه(ابتداي دوره پنجم مهرماه )تا پايان سال 1390

خلاصه مصوبات هیات مدیره در سال 91

خلاصه مصوبات هیات مدیره در سال 92

خلاصه مصوبات هیات مدیره در سال 93