صفحه اصلي > معرفی سازمان > هیات رئیسه 
 

 

     

 رئیس سازمان

محمد حسین شرکاء

(کارشناس ارشد عمران)

نائب ریس اول      

علی مقدم آریایی

کارشناس ارشد شهرسازی

(دانشجوی دکتری)

نائب رئیس دوم

جعفر حسین پور

کارشناس ارشد نقشه برداری

دبیر سازمان

سید مصطفی رضوی

کارشناس ارشد عمران

(دانشجوی دکتری)

خزانه دار سازمان

رضا بشیر

کارشناس عمران