آقای مهندس  کامران جنتی پور

سمت : رئيس

رشته تحصيلی : معماري

مدرک تحصیلی : كارشناسي ارشد


آقای مهندس علیرضا وفایی حسینی

سمت : نائب رئيس

رشته تحصيلی : معماري

مدرک تحصیلی : كارشناسي ارشد


خانم مهندس زهرا زمانی

سمت : دبير

رشته تحصيلی : معماري

مدرک تحصیلی : كارشناسي ارشد


آقای مهندس حمید اخوان

سمت : عضو اصلي

رشته تحصيلی : معماري

مدرک تحصیلی : كارشناسي ارشد


خانم مهندس ژیلا جوانشیر

سمت : عضو اصلي

رشته تحصيلی : معماري

مدرک تحصیلی : كارشناسي ارشد


آقاي مهندس حامد کامران ماسوله

سمت : عضو اصلي

رشته تحصيلی : معماري

مدرک تحصیلی : كارشناسي ارشد


آقاي مهندس محمد موذن 

سمت : عضو اصلي

رشته تحصيلی : معماري

مدرک تحصیلی : كارشناسي ارشد


آقای مهندس  حمیدرضا علیزاده 

سمت : عضو علي البدل

رشته تحصيلی : معماري

مدرک تحصیلی : كارشناسي ارشد


آقاي مهندس  سید هادی شفایی

سمت : عضو علي البدل

رشته تحصيلی : معماري

مدرک تحصیلی : كارشناسي ارشد


عملکرد گروه تخصصي معماري دوره هفتم - شش ماهه اول سال