آقای مهندس علی مقدم آریایی

سمت : رئيس

رشته تحصيلی : شهرسازي

مدرک تحصیلی : كارشناسي ارشد


aryayi.jpg

آقای مهندس محمد خسروشاهی

سمت : نائب رئيس

رشته تحصيلی : شهرسازي

مدرک تحصیلی : كارشناسي ارشد


khosroshahi.jpg

آقای مهندس هومن قهرمانی

سمت : عضو اصلی

رشته تحصيلی : شهرسازي

مدرک تحصیلی : دکتری


ghahremani.jpg

خانم مهندس فاطمه قرایی

سمت : عضو اصلي

رشته تحصيلی : شهرسازي

مدرک تحصیلی : دکتری


gharayi.jpg

خانم مهندس عاطفه حسنی بافرانی

سمت : دبیر

رشته تحصيلی : شهرسازي

مدرک تحصیلی : كارشناسي ارشد

 


hasani.jpg