آقای مهندس جواد مروتی باش محله

سمت : رئيس

رشته تحصيلی : عمران

مدرک تحصیلی : كارشناسي


baradran-hemati.jpg

آقای مهندس فرید آزاده مافی

سمت : نائب رئيس

رشته تحصيلی : عمران

مدرک تحصیلی : كارشناسي


poor%20hoseyni.jpg

آقای مهندس نوید رضا ناصری

سمت : دبير

رشته تحصيلی : عمران

مدرک تحصیلی : كارشناسي


iranmanesh.jpg

آقای مهندس  حامد تاجی

سمت : عضو اصلي

رشته تحصيلی : عمران - سازه

مدرک تحصیلی : كارشناسي ارشد


rezabashir.jpg

آقای مهندس سینا کاظمیان

سمت : عضو اصلي

رشته تحصيلی : عمران - خاک و پی

مدرک تحصیلی : دکتری


resi.jpg

آقای مهندس مجید شاکریان

سمت : عضو اصلي

رشته تحصيلی : عمران

مدرک تحصیلی : كارشناسي


sadeghzadeh.jpg

آقای مهندس رضا حسینی

سمت : عضو اصلي

رشته تحصيلی : عمران

مدرک تحصیلی : كارشناسي


seyfi.jpg

آقای مهندس  سید رضا بدیعی خیرآبادی

سمت : عضو علي البدل

رشته تحصيلی : عمران

مدرک تحصیلی : كارشناسي


taherian.jpg

آقای مهندس سعید رسولی

سمت : عضو علي البدل

رشته تحصيلی : عمران - خاک و پی

مدرک تحصیلی : دکتری


mehrdoust.jpg

عملکرد گروه تخصصي عمران دوره هفتم - شش ماهه اول سال 96