صفحه اصلي > کمیسیونها و گروههای تخصصی > کمیسیون ها و کمیته ها > حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق 
 

مقدمه

با توجه به عدم هماهنگی دو سازمان نظام مهندسی و آتش نشانی در پاسخگویی به پرونده ها در مرحله پروانه و پایان کار، در نهایت جلساتی با حضور معاونت های مربوطه تشکیل گردید و منجر به ایجاد کمیسیون مشترکی متشکل از اعضای هر دو سازمان شد. بر این اساس کمیسیون مبحث 3 مقررات ملی ساختمان براساس مصوبه جلسات فوق و تایید هیات مدیره وقت در اسفند ماه 1392 کار خود را آغاز نمود.

 

اهداف

1-یکسان سازی ضوابط و دستور العمل های  مرتبط با مبحث ایمنی و آتش نشانی

2- بررسی پرونده های ارسالی در هردو مرحله پروانه و پایان کار

3-پاسخگویی واحد به مالک توسط هر دو سازمان

 

اهم اقدامات دوره ششم كميسيون ( مبحث سوم مقررات ملی )

1-پس از برگزاري جلساتي در اسفند ماه 1392 و نهايت در سال 1394 در خصوص هماهنگي هاي لازم بين دو سازمان در تاريخ 19/03/1393 صورتجلسه اي در دفتر معاونت خدمات شهري شهرداري مشهد تنظيم گرديد كه به موجب اين صورتجلسه مقرر گرديد:

الف) دستورالعمهاي قديمي بازبيني و اصلاح شود.

ب) نقشه هاي ساختمان هاي مسكوني گروه "الف "و "ب" توسط مهندسين ناظر بررسي و اقدام گردد.

ج) در خصوص ساختمان هاي مسكوني گروه "ج"و"د" كميسيوني با حضور نمايندگان سازمان آتش نشاني و نظام مهندسي تشكيل گردد و نسبت به بررسي نقشه هاي ارسالي اقدام نمايند.

2- از تاريخ 11/04/1394 اولين جلسه مشترك با عنوان كميسيون مبحث سوم مقررات ملي ساختمان برگزار گرديد و سپس كميته های زيرمجموعه اين كميسيون نيز در حوزه معماري و برق تشكيل گرديد تا در رابطه با بررسي پرونده هاي جاري اقدام و نيز ضوابط را بررسي و يكسان سازي نمايند.

3-  نمايندگان سازمان آتش نشاني جهت حضور در سازمان نظام مهندسي معرفي شدند و جهت استقرار ايشان در حوزه كميسيون فني سازمان هماهنگي لازم انجام گرديد تا پاسخگويي روزانه به پرونده هاي جاري در مرحله پروانه عدم خلاف و پايانكار بهره برداري و نيز بازديدهاي دوره اي و درخواستي صورت گيرد.

4- جدول خلاصه دستورالعمل مبحث سوم مقررات ملي ساختمان در حوزه معماري و كتاب اصول طراحي و محاسبات هيدروليكي سيستم هاي اطفاء حريق ساختمان در حوزه مكانيك دستور العمل یکسان سازی ضوابط سیستم اعلام حریق توسط گروه تخصصی برق جهت استفاده متخصصين و مهندسان معرفي گرديد.

5- در سه ماه دوم سال 93 اقدام  به بررسي تعدادی پرونده در كميسيون مبحث سوم گرديد و نيز در جهت مساعدت در خصوص خروجي دوم، جنس پلكان فرار، عرض پله، ارتفاع دست انداز، فيلتر آسانسور، جداسازي پلكان و آسانسور و فاصله پلكان از يكديگر و .... مصوباتي تنظيم گرديد.

6- مهر مشترك سازمان آتش نشاني و نظام مهندسي تهيه شد و نقشه هاي اجرايي مهمور به مهر مشترك ميشوند.

7- خلاصه جدول دستورالعمل هاي مبحث سوم مقررات ملي ساختمان تهيه گرديد.

8- در سايت سازمان نظام مهندسي در خصوص همكاري مشترك سازمان نظام مهندسي و سازمان آتش نشاني و تشكيل كميسيون مبحث سوم اطلاع رساني گرديد.

9-  اعلام همكاري سازمان آتش نشاني و سازمان نظام مهندسي در روزنامه رسمي اطلاع رساني شد.

10- بازديدهاي دوره اي و دوره اي درخواستي به صورت مشترك، توسط كارشناسان سازمان نظام مهندسي ساختمان (حوزه كمسيون فني) و كارشناسان سازمان آتش نشاني انجام مي گيرد و موارد جهت رفع نقص گزارش مي گردد و به ناظر و مجري نيز جهت رفع مغايرت ها مشاوره داده مي شود.

11- پيام هاي كوتاه آموزش در خصوص ضوابط مبحث سوم مفررات ملی ساختمان تهيه گرديد و به مهندسان عضو سازمان در چهاررشته معماري، عمران، برق و مكانيك به صورت پيامك روزانه اطلاع رساني گرديد.

12- جلسه آموزشي با حضور 90 نفر از كارشناسان حوزه بازديد و نظارت عاليه توسط كميسيون مبحث سوم برگزار گرديد و در اين جلسه در خصوص ضوابط الزامي مبحث سوم در حوزه معماري و مكانيك و برق توسط اعضا كميسيون آموزش هاي لازمه ارائه شد و نهايتاً با پرسش و پاسخ كارشناسان و ارائه عكس و فيلم، بسياري از موارد شفاف سازي گرديد.

13- دو سمينار آموزشي مبحث سوم مقررات ملي ساختمان با امتياز تمديد پايه براي رشته هاي معماري، عمران، مكانيك و برق توسط بخش خصوصي برگزار شد كه كميسيون مبحث سوم مقررات ملی ساختمان نيز در اين خصوص همكاري و سخنراني داشت.

14- به كارگروه تجهيزات و لوازم ايمني سازمان آتش نشاني نماينده معرفي شد.

15- در سال 1393 در حوزه كميسيون فني 413/966/3 مترمربع  ودر سال 1394 تاكنون290/854/2مترمربع در مرحله پروانه كنترل ايمني و آتش نشاني شده است.

16- در سال 93 تعداد 2341 مورد و در سال 94 تعداد 2966 مورد بازديد در گروه هاي ساختماني"الف"، "ب"، "ج"، "د" انجام شده مغايرت ها با ضوابط مبحث سومئ مقررات ملی ساختمان جهت رفع موارد و اخذ تاييد در مرحله گواهي عدم خلاف و گواهي پايان كار به ناظر دفتر فني و مالك اعلام گرديده است

17-از تیر ماه تا پایان سال93 تعداد 1198 مورد و در سال 94 تعداد 1639 مورد  پرونده بررسی و پاسخ گویی شده است.