مقدمه

       براساس ماده 80 آئين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب بهمن ماه 1375 كميته اي تحت عنوان كميته نظام پيشنهادات در وزارت مسكن و شهرسازي و همچنين در هر يك از نهادهاي قانون نظير سازمان نظام مهندسي ساختمان هر استان تشكيل شده است.

      در سازمان نظام مهندسي ساختمان كميته نظام پيشنهادها براساس بند28 ماده73 قانون نظام مهندسی در سال 83 طي فراخواني شروع به كار خود را اعلام نموده است و جلساتي نيز برگزار گرديد. شروع به كار رسمي كميته نظام پيشنهادها از بهمن ماه سال 88 بوده كه در اين دوره آيين نامه نظام پيشنهادها تدوين و تصويب شد.

 

اهداف

1- افزایش بهره وری در سازمان

2-ایجاد بستر مناسب جهت شکل گیری و کشف استعدادها 

3-ایجاد موثرترین روش حل و فصل مسائل سازمانی

3-جلب مشارکت حرفه ای اعضا

 

اهم اقدامات

1-انتخاب هيات موسس كميته از طريق فراخوان در روزنامه استاني و ثبت نام 24 نفر از علاقه مندان

2- تقسیم  افراد به 3 گروه 8 نفره به منظور تدوين دستورالعمل هاي جذب پيشنهاد، بررسي پيشنهاد و اجراي پيشنهاد

3-در طول سال هاي ابتدايي فعاليت كميته، اعضا به عنوان همكار افتخاري سازمان با زمان بندي اعلام شده در سازمان براي پاسخگويي حضور به هم مي رسانند.

4-در طول دو دوره بعدي، كميته عمدتا به عنوان اتاق فكر سازمان و مشاورين هيات مديره در موارد ارجاعي بوده اند.

5-دريافت بيش از 150 پيشنهاد در سال

6-نرم افزاري شدن فعاليت كميته و برگزاري جلسات ماهانه "حداقل دو جلسه در ماه" براي بررسي و داوري پيشنهادات رسيده.