شناسايي و ارزيابي شركت هاي فعال در زمينه اتوماسيون اداري و سامانه هاي مهندسي ساختمان
کنترل و اجرای ساختمان
دوره های آموزشی تابستان 99
لزوم خوداظهاري اشتغال تمام وقت اعضاء امتيازآور شركتهاي مجري حقوقي
درج مهر و امضاء شركت هاي ژئوتكنيك ذيل كليه مكاتبات
خوداظهاري اشتغال تمام وقت اعضاء امتيازآور شركتهاي طراح و ناظر حقوقي
پاسخگويي به مهندسين دخيل در پرونده در سامانه ساجام