راهنمای فرایند ارجاع کار نظارت

سامانه پرداخت حق الزحمه نظارت

شرح وظایف ناظرین هماهنگ کننده

لیست اطلاعات دفاتر و شرکت های مورد تایید سازمان در موضوع کسر ظرفیت و اخذ تعهد

فرم تعهد ناظر نزد بانک

فرم گزارش مراحل اصلی کار ناظرین هماهنگ کننده(فرمهای گزارشات 9گانه و فرم درخواست حق الزحمه مهندسین)

روش امتیازدهی و تعیین نظام اولویت در صف ارجاع