صفحه اصلي > محتوای سازمانی > مشاورین > مشاور امور بیمه 
 

نام مشاور : محمدجواد آزموده ( مشاور امور بيمه)

اعضای محترم در صورت هرگونه پرسش در خصوص مسائل امور بيمه می توانند در روزهاي پنجشنبه هر هفته از ساعت 9:30 تا 13 به سازمان طبقه دوم اتاق 208 مراجعه فرمایند.