مقدمه

در اجراي بند 29 ماده 73 آئين نامه اجرايي قانون نظام و در راستای بهره گيري و استفاده از نظرات و پيشنهادات و توصيه هاي ارزشمند متخصصين، كارشناسان، مديران، دست اندركاران عضو سازمان، رؤساي سابق و كليه اعضاء هيات مديره دوره هاي قبل هیات مدیره سازمان در ابتدای دوره ششم، بر این شد تا هیات مشورتی را در سازمان تشکیل دهند.

 

اهداف

ارائه نقطه نظرات مشورتي به هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان به منظور تحقق هر چه بهتر اهداف قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان