صفحه اصلي > محتوای سازمانی > اعضای حقیقی دارای پروانه 
 

فرم جستجو
  
  
  
  
 و  يا


نام نام خانوادگی نام پدر رشته تحصیلی شماره عضویت شماره پروانه صلاحیت نظارت صلاحیت طراحی صلاحیت اجرا صلاحیت محاسبه
احمد طهرانی علی مرتبط با مهندسی عمران 193802611 01938000199 یک      
کامران برومند سرکرده محمد ابراهیم مهندسی عمران _ عمران 193003726 01930001544 دو     سه
مجید آل سیدان اصغر مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان 194001846 01940001161 یک یک    
رضا سپاهی دیسفانی عبدالعلی مهندسی عمران _ عمران 193007908 01930004353 سه      
نادر جامع الصنایع منوچهر مرتبط با مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان 194113523 01941000411 سه      
پیام صفائی محمد حسین مرتبط با مهندسی عمران _عمران روستایی 193405205 01934000007 دو      
ترانه احمدی ناصر مهندسی معماری 191020050 01010010632   سه    
حسین بزرگ نیا محمود مهندسی عمران _ عمران 193002219 01930000521 یک     یک
سهیل سلیمانی وفا حسین مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان 190410363 01940000912 سه سه    
علیرضا فاضلی حق پناه قاسم مهندسی عمران _ عمران 193005854 01930004257 سه      
میثم قهرمانی خسرو مهندسی عمران _ عمران 193007363 01930004288 سه      
نیما آرمان هوشمند مهندسی عمران _ عمران 193003937 01930002973 دو      
میر حسین بهنام حجازی میر حسن مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان 194001019 01940000036 یک یک    
مسعود حسن بیگی نقندر محمود مهندسی عمران _ عمران 190303378 01930002781 دو      
وحید زمانی محمود مهندسی عمران _ عمران 193003689 01930001507 یک     یک
محسن صانعی اسدا... مرتبط با مهندسی تاسیسات برقی ساختمان 195111041 01951000132 سه      
محمد تقی زاده عباسعلی مهندسی تاسیسات برقی ساختمان 195010694 01950001130 دو دو    
مرتضی وفائی حسینی رجبعلی مرتبط با مهندسی تاسیسات برقی ساختمان_ الکترونیک 195301270 01953000220 یک      
کاظم برزگر مایوان عید محمد مهندسی تاسیسات برقی ساختمان 195011432 01950001525 سه سه    
مجتبی اصلاحی حسن مهندسی عمران _ عمران 193007316 01930003992 سه      
احسان شعار حسن مهندسی تاسیسات برقی ساختمان 195012642 01950001531 سه سه    
هادی بهزاد نیا محمود مرتبط با مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان 194112578 01941000373 سه      
محمد صادق کریمیان اقبال محمدباقر مهندسی عمران _ عمران 193004844 01930003097 سه      
یدالله خدارحمی حبیب الله مهندسی تاسیسات برقی ساختمان 195012789 01950001464 سه سه    
غلامرضا عبائی مهدی مهندسی عمران _ عمران 193006142 01930003774       سه
نعمت الله صنعتی محمد علی مرتبط با مهندسی تاسیسات برقی ساختمان 195110205 01951000099 یک      
مریم علوی طوسی احمد مهندسی عمران _ عمران 190302550 01930000919 سه     سه
پرویز محبعلی علی اصغر مهندسی عمران _ عمران 193007334 01030009978 سه     سه
حمید خیر خواه حسن مهندسی عمران _ عمران 193006954 01930003764 سه      
محمدکاظم صفاران ابوالقاسم مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان 190401443 01940000432 سه سه