صفحه اصلي > محتوای سازمانی > اعضای حقیقی دارای پروانه 
 

فرم جستجو
  
  
  
  
 و  يا


نام نام خانوادگی نام پدر رشته تحصیلی شماره عضویت شماره پروانه صلاحیت نظارت صلاحیت طراحی صلاحیت اجرا صلاحیت محاسبه
محمد باقر شجیعی رودمعجنی عباس مهندسی عمران _ عمران 193003909 01030011157 یک   یک یک
بهروز گلزارپور محمد حسین مهندسی عمران _ عمران 193004555 01030017821 دو     سه
محمد گل محمدی دین محمد مهندسی عمران _ عمران 193006969 01030018502 یک   یک یک
عبدالرضا پورحبیبی ماسوله انام اله مهندسی عمران _ عمران 193041756 01030052678 دو   دو  
محمدرضا زمینی رحمان مهندسی عمران _ عمران 193042338 01030053602 دو   دو  
اعظم خسروجردی محمداسماعیل مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان 194010421 01040002181 یک یک    
امین متولی صومعه سرانی غلامرضا مهندسی معماری 191024084 01110000473 سه   سه  
مجتبی حیدری حسین مرتبط با مهندسی معماری 191125669 01211000097 دو دو سه  
خلیل ثوابی مارشک محمد اسماعیل مهندسی عمران _ عمران 193008652 01330003334 دو   سه  
محمدحسین رضامندپارسائی عباس مهندسی معماری 191023092 01810000011 دو دو    
رضا افهمی مهدی مهندسی معماری 191000664 01810000100 یک یک دو  
سید جواد حسینی طباطبائی سید محمد علی مهندسی عمران _ عمران 193005237 01830000195 دو     دو
محمدعلی فدائی محمدرضا مهندسی عمران _ عمران 193042249 01830000413 یک   یک یک
محمد علی همدمی نژاد سلمان مهندسی عمران _ عمران 193004346 01830000414 یک   یک یک
حبیب الله شهریاری احمدی عباسعلی مهندسی عمران _ عمران 193005543 01830000935 دو   دو  
محمدرضا فرجی علی اصغر مهندسی عمران _ عمران 193007601 01830001385 یک   یک  
محمدامین رحمانیان محمود مهندسی عمران _ عمران 193041443 01830001624 دو   سه  
علی اسعدی غلامرضا مهندسی معماری 191000231 01910000042 یک یک یک  
محمد جواد بنائی علی اصغر مهندسی معماری 191000117 01910000051 یک یک    
محمود زرگر انگشتری محمد مهندسی معماری 191000243 01910000075 یک یک    
مهدی حق دوست یزدی محمد حسین مهندسی معماری 191000259 01910000090 یک یک    
علی اصغر حکیم زاده محمد حسین مهندسی معماری 191000113 01910000098 یک یک    
سیدمجید ملائکه محمد مهندسی معماری 191000170 01910000122 یک یک یک  
بهرام رسیده ابراهیم مهندسی معماری 191000104 01910000139 یک یک یک  
جواد تقی زاده کرمانی محمد مهندسی معماری 191000122 01910000146 یک یک    
سید حسین علوی سید محمد حسین مهندسی معماری 191000178 01910000154 یک یک    
علی باقری محمد حسن مهندسی معماری 191000184 01910000156 یک یک    
علی رضایی یزدی محمد رضا مهندسی معماری 191000241 01910000179 یک یک یک  
مریم حقی حسن مهندسی معماری 191000343 01910000215 یک یک یک  
جعفر داودی رحمت مهندسی معماری 191000371 01910000230 یک یک یک