صفحه اصلي > محتوای سازمانی > اعضای حقیقی دارای پروانه 
 

فرم جستجو
  
  
  
  
 و  يا


نام نام خانوادگی نام پدر رشته تحصیلی شماره عضویت شماره پروانه صلاحیت نظارت صلاحیت طراحی صلاحیت اجرا صلاحیت محاسبه
بهرام سیاوش پور قربانعلی مهندسی معماری 191000380 01910000240 یک یک    
محمد فروزانی احمد مهندسی معماری 191000400 01910000253 یک یک    
فرناز اکبری محمد حسن مهندسی معماری 191000407 01910000261 دو دو    
علیرضا کیخسروی حسین مهندسی معماری 191000446 01910000294 دو دو    
روشنک شهابی نژاد حسن مهندسی معماری 191000462 01910000302 یک یک یک  
امیر رضا رهنما علی مهندسی معماری 191000441 01910000310 سه سه    
شادی شهری محمدحسین مهندسی معماری 191000494 01910000322 یک یک یک  
عبداله بیگی رضا مهندسی عمران _ عمران 193043611 01630002657 دو   دو  
سیدعلیرضا آیتی زاده تنها سیداسداله مهندسی عمران _ عمران 193041710 01630002990 سه   سه  
بهروز جبینی محمود مهندسی تاسیسات برقی ساختمان 195015849 01650000422 سه سه    
احمد کامران زاده رضا مهندسی معماری 191000125 01710000039 یک یک یک  
نجمه جباری شاهزاده محمدی حسین مهندسی عمران _ عمران 193046331 01830001175 دو   دو  
گودرز فضلی راد ماشاءا000 مهندسی معماری 190100271 01910000001 یک یک یک  
غلامرضا پازوکی عبدالحسین مهندسی معماری 191000144 01910000011 یک یک یک  
اکبر میرصدرایی مصطفی مهندسی معماری 191000133 01910000015 یک یک    
محمد رضا محسنین بیوک آقا مهندسی معماری 191000181 01910000021 یک یک    
سعید اخوان شکرا000 مهندسی معماری 191000180 01910000027 یک یک یک  
محمد علی فرمان محمدقاسم مهندسی معماری 191000135 01910000069 یک یک    
سید محسن صدرالادبائی سید آقا مهندسی معماری 191000115 01910000074 یک یک یک  
بهمن کلالی عبدا000 مهندسی معماری 191000123 01910000095 یک یک یک  
سیدفضل اله حجازی سیدنصراله مهندسی معماری 191021003 01910000119 دو      
جلیل احمدی بنکدار محمد مهندسی معماری 191000316 01910000124 یک یک    
جواد میرزائیان خمسه محمد مهندسی معماری 191000161 01910000147 یک یک    
علیرضا رضوانی احمد مهندسی معماری 191000222 01910000160 یک یک یک  
سید احمد وفایی سید حاجی مهندسی معماری 191000302 01910000191 یک یک یک  
رامین رحمانی نیشابور غلامرضا مهندسی معماری 191000325 01910000203 یک یک یک  
مسعود رضا مشرقی علی مهندسی معماری 191000332 01910000208 یک یک    
جواد حامدنه برادران میرزابابا مهندسی معماری 190100368 01910000228 سه سه    
علی امینی محمدرضا مهندسی معماری 191000280 01910000235 یک یک یک  
تقی رضوی ناظم علی مهندسی معماری 191000377 01910000239 یک یک یک