صفحه اصلي > محتوای سازمانی > اعضای حقیقی دارای پروانه 
 

فرم جستجو
  
  
  
  
 و  يا


نام نام خانوادگی نام پدر رشته تحصیلی شماره عضویت شماره پروانه صلاحیت نظارت صلاحیت طراحی صلاحیت اجرا صلاحیت محاسبه
محمد رحیمی گل خندان شیر محمد مهندسی معماری 191000191 01910000044 یک یک یک  
محمد هادی مهدیزاده مهدی مهندسی معماری 191000209 01910000047 یک یک یک  
عباس ولیزاده محمد ولی مهندسی معماری 191000282 01910000050 یک یک    
یوسف تقوی زرگر عبدالرضا مهندسی معماری 191000164 01910000057 یک یک    
محمد هادی اشکیانی محمد مهدی مهندسی معماری 191000263 01910000077 یک یک    
هاشم مستوفی دربانی محمد ابراهیم مهندسی معماری 191000204 01010001656 یک یک یک  
اکرم حسینی علی مهندسی معماری 191023013 01010012547 سه سه سه  
احمد سمیعی علی اکبر مرتبط با مهندسی معماری 191100311 01011000001 یک یک    
عادله مزینانی محمدعلی مرتبط با مهندسی معماری 191223651 01012012227 سه سه سه  
عبدالرئوف رئوفی محمد رضا مهندسی عمران _ عمران 193002823 01030000151 یک     یک
منوچهر نواب پور علی اکبر مهندسی عمران _ عمران 193002278 01030000424 یک     یک
فیروز بیات مختاری ریحان ا000 مهندسی عمران _ عمران 193002601 01030002468 یک   یک یک
اکبر صفری محمد علی مهندسی عمران _ عمران 193002846 01030006460 یک   یک یک
منیر وزیرنیا علی مهندسی عمران _ عمران 193003995 01030007942 یک     سه
محمد بارگاه سلیمانی سلیمان مهندسی عمران _ عمران 193042582 01030010709 یک   یک یک
علی نعیمی حامی صفار محمود مهندسی عمران _ عمران 193009732 01030013125 یک     سه
سید علی چاوشیان سید حسن مهندسی عمران _ عمران 193008466 01030016878 یک   یک دو
محمد رضا مهردوست بهروز مهندسی عمران _ عمران 193004916 01030018087 یک   یک سه
محسن نجات نیا ابوالقاسم مهندسی عمران _ عمران 193043554 01030018572 یک   یک  
مهدی اکبرپور علی اکبر مهندسی عمران _ عمران 193045976 01030019953 یک   دو  
سعید تبرائی عبدالرحیم مهندسی عمران _ عمران 193043570 01030055535 دو   دو  
محمد خراسانی ابوالفضل مرتبط با مهندسی عمران 193142830 01031017065 دو   سه  
محسن محمودی احمد مرتبط با مهندسی عمران 193105224 01031018268 یک   یک  
ایرج صادقی بجد محمدرضا مرتبط با مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان 194116639 01041001868 سه      
سیدمهدی کاظمیان تربقان سیدمرتضی مهندسی تاسیسات برقی ساختمان 195012404 01050003140 یک یک    
فریده ملکی دیشابی سهراب مهندسی تاسیسات برقی ساختمان 195012451 01050004292 یک یک    
محمد پاکزاد شهابی مسیح مهندسی عمران _ عمران 193002142 01230000265 دو   دو دو
محمد حسن معصومی آل آقا بدرالدین مهندسی عمران _ عمران 190302501 01530000075 یک     سه
محمد رضا ایزانلو غریب رضا مهندسی عمران _ عمران 193002352 01630000045 یک   یک یک
مجید تقی زاده خراسانیان محمدعلی مهندسی عمران _ عمران 193003559 01630000367 دو     سه