صفحه اصلي > محتوای سازمانی > اعضای حقیقی دارای پروانه 
 

فرم جستجو
  
  
  
  
 و  يا


نام نام خانوادگی نام پدر رشته تحصیلی شماره عضویت شماره پروانه صلاحیت نظارت صلاحیت طراحی صلاحیت اجرا صلاحیت محاسبه
محمود خواجوی حسن علی مهندسی معماری 191000177 01010002068 یک یک    
همایون قهرمان روح الامین مهندسی معماری 191024834 01010002248 یک یک یک  
حمیدرضا تواضع محمدعلی مهندسی معماری 191000923 01010003209 سه سه    
فرهنگ حسن زاده فامیلی یوسف مهندسی معماری 191000601 01010005081 یک یک یک  
محمد مرتضوی منش رضا مهندسی معماری 191021816 01010006996 یک یک    
احمد طالبیان جعفر علی مهندسی عمران _ عمران 193002373 01030001560 یک   یک یک
عباس جوادی نعمت مهندسی عمران _ عمران 193002232 01030003208 یک   یک یک
ابوالقاسم شخص سلیم غلامحسین مهندسی عمران _ عمران 193002218 01030003209 یک   یک یک
محمد قناد رضائی عباس مهندسی عمران _ عمران 193002078 01030006139 یک     دو
رامین جلیلیان علی نقی مهندسی عمران _ عمران 193003576 01030008838 دو   دو دو
جعفر ملک احمد مهندسی عمران _ عمران 193003032 01030009508 یک   یک سه
جواد مدیری یزدی بمانعلی مهندسی عمران _ عمران 193042630 01030015381 یک   یک یک
مهدی اقبالی رضا مهندسی عمران _ عمران 193041462 01030023418 یک   یک  
امیر اسلامی زیرکی محمد علی مهندسی عمران _ عمران 193045993 01030023977 دو   دو  
سیدمحسن ناظم تقوی محمدآقا مهندسی عمران _ عمران 193046476 01030024002 یک   دو یک
سروش سریانی جواد مهندسی عمران _ عمران 193009154 01030024485 دو     دو
شهرام قاسم زاده شرف ولی مهندسی عمران _ عمران 193043778 01030056590 دو   سه سه
محمدصادق فکور حدادان علی مهندسی عمران _ عمران 193043734 01030060135 دو   سه  
عباس علی آبادی حسینعلی مرتبط با مهندسی عمران 193002900 01038007294 سه     سه
مسعود نیک صفتی حسن مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان 194050229 01040004879 دو دو    
مجتبی صنوبری غلامرضا مرتبط با مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان 194115681 01041001557 سه      
محمد رضا رحمتی فاز علی اکبر مهندسی تاسیسات برقی ساختمان 195011287 01050003555 یک یک    
احسان باقرزاده دیزجانی خسرو مرتبط با مهندسی تاسیسات برقی ساختمان 195113055 01051000254 دو      
واحد سلیمانی ناصر مهندسی عمران _ عمران 193042411 01230004462 دو   سه  
سید محمد فروزمند سیدعباس مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان 194001826 01240000107 یک یک    
زهرا ملکی غلامحسین مهندسی معماری 191025342 01510000272 سه سه سه  
محمد حسین جعفرمنش سیامک مهندسی عمران _ عمران 193006603 01530000566 یک   یک  
محمد علی سهرابی حسین مهندسی تاسیسات برقی ساختمان 195001150 01650000011 یک یک    
جواد ذوالفقاری حسن مهندسی عمران _ عمران 193004072 01730001146 یک     یک
سیدشهاب الدین حاج سید جوادی احمد مهندسی عمران _ عمران 193006587 01730001902 یک   یک