صفحه اصلي > محتوای سازمانی > اعضای حقیقی دارای پروانه 
 

فرم جستجو
  
  
  
  
 و  يا


نام نام خانوادگی نام پدر رشته تحصیلی شماره عضویت شماره پروانه صلاحیت نظارت صلاحیت طراحی صلاحیت اجرا صلاحیت محاسبه
حمیدرضا شهیدی غلامحسین مهندسی عمران _ عمران 193007516 01630002934 دو   سه  
مهدی مهدیان زاده علی مرتبط با مهندسی عمران _عمران آب 193208488 01632000052 دو      
سید آرش مجدزاده سیدعلیرضا مهندسی معماری 191023014 01810000267 دو   سه  
افلاطون نفیسی علی مهندسی عمران _ عمران 193040471 01830000465 یک   یک یک
محمد میزانی محمود مهندسی عمران _ عمران 193040017 01830000980 یک   دو  
علی اسدی مرصع علی اکبر مهندسی معماری 191000226 01910000025 سه سه    
منیر ربانی ابوالحسن مهندسی معماری 191000105 01910000040 یک یک    
مهدی احمدپناه محمد رضا مهندسی معماری 191000212 01910000070 یک یک    
محمد گرجستانی محمد یوسف مهندسی معماری 191000171 01910000085 یک یک    
فروغ صدر محمود مهندسی معماری 191000172 01910000113 یک یک    
اصغر رضازاده بهادران براتعلی مهندسی معماری 191000160 01910000135 یک یک یک  
علی کریمی محمود مهندسی معماری 191000141 01910000137 یک یک یک  
اشرف سریری خیاط زاده علی اصغر مهندسی معماری 191000277 01910000152 یک یک    
غلامرضا ناظمی محمد رضا مهندسی معماری 191000366 01910000226 یک یک یک  
محمد مهدی مسرت حسن مهندسی معماری 191000136 01010000151 دو دو    
هوشنگ ختایی علی مهندسی معماری 191000230 01010000720 یک یک    
مهدی نیمروزی محمد مهندسی معماری 191000355 01010002078 یک یک    
حمید ایمانی راد محمد مهندسی معماری 191020478 01010002164 یک یک    
حمید ابوهادی محمد صادق مهندسی معماری 191000199 01010002932 یک یک یک  
یحیی یزدی حاجی محمد حسین مهندسی معماری 190100364 01010003301 یک یک    
کامبیز عامل محمدحسن مهندسی معماری 191023498 01010006453 یک یک یک  
منا عرفانیان سلیم احمد مهندسی معماری 191000842 01010006967 دو دو    
سارا رحمانی مسعود مهندسی معماری 191000788 01010007737 یک یک یک  
احسان رضازاده خراسانی محمدجعفر مهندسی معماری 191020189 01010007903 یک یک دو  
کامیار خزیمه بهمنیار مهندسی معماری 191020493 01010007919 یک یک    
زهره توکلی جامی محمد مهندسی معماری 1910021001 01010011248 دو دو    
محمود فیض آبادی اسماعیل مهندسی معماری 191020852 01010011564 دو دو    
الهام لشکری علی مهندسی شهرسازی 192025307 01020002235   سه    
جعفر وزین زاده حسن مهندسی عمران _ عمران 193002594 01030003787 یک     یک
محمدحسن یاسینی جاسم مهندسی عمران _ عمران 193002415 01030004714 یک