صفحه اصلي > محتوای سازمانی > اعضای حقیقی دارای پروانه 
 

فرم جستجو
  
  
  
  
 و  يا


نام نام خانوادگی نام پدر رشته تحصیلی شماره عضویت شماره پروانه صلاحیت نظارت صلاحیت طراحی صلاحیت اجرا صلاحیت محاسبه
کامبیز شایان رحیم مهندسی عمران _ عمران 193002606 01030005887 یک     سه
مهدی درّی علی اصغر مهندسی عمران _ عمران 193003898 01030008403 یک   یک یک
رضا عبادی ولی ا.. مهندسی عمران _ عمران 193006126 01030016971 یک   یک یک
علیرضا کامل محمدجعفر مهندسی عمران _ عمران 193008651 01030018428 یک   یک یک
نادر تواضعی علی مهندسی عمران _ عمران 193007712 01030018884 دو     دو
حسن قدیری حسین مهندسی عمران _ عمران 193009800 01030018890 دو   دو دو
حمید نوراللهی محمود مهندسی عمران _ عمران 193043620 01030022941 سه   سه  
پویان مقدادیان محمدمهدی مهندسی عمران _ عمران 193044818 01030052571 دو   دو  
محمدمهدی داودی نقندر یوسف مهندسی عمران _ عمران 193009779 01030052639 دو   دو  
فرزاد رستمی محمدقلی مهندسی عمران _ عمران 193041769 01030053038 دو   دو  
فرهاد کریمی محمد کریم مهندسی عمران _ عمران 193007655 01030053251 یک   دو  
سعید سروری محمدتقی مهندسی عمران _ عمران 193044476 01030055533 دو   دو دو
هادی خوشرونژاد محمد مهندسی عمران _ عمران 193009718 01030056248 دو   دو  
وحید قاجاری احمد مهندسی عمران _ عمران 193041975 01030057396 سه      
جلیل شفائی یوسف مهندسی عمران _ عمران 193042232 01030058683 دو   سه دو
حسن حسینی فامیلی عباس مرتبط با مهندسی عمران 193143715 01031005192 دو      
حسین حسین مردی عزیزا000 مرتبط با مهندسی عمران _تکنولوژی عمران 193602892 01036004792 یک   یک  
سیدمحمد نجفیان رضوی احمد مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان 194015519 01040004027 یک یک    
جواد رضائی احمد مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان 194014850 01040004910 یک      
محمد صانعی کرقند غلامحسن مهندسی تاسیسات برقی ساختمان 195016692 01050003489 یک یک    
محمد غزنوی عزیزالله مهندسی تاسیسات برقی ساختمان 195014847 01050004501 دو دو    
زینب جعفرزاده غلامرضا مرتبط با مهندسی تاسیسات برقی ساختمان_ الکترونیک 195312645 01053000442 دو      
محمد نوری گیلانی مهدی مهندسی عمران _ عمران 193044409 01130006009 سه   سه  
فرزاد طورسواد کوهی اسماعیل مهندسی عمران _ عمران 193004900 01230000907 یک   دو دو
یاسر شیدائی غلامحسین مهندسی عمران _ عمران 193040838 01230003202 دو   دو  
سیدجواد تقوی سیدحسین مهندسی عمران _ عمران 193042196 01230004258 دو   سه  
محمدحسن جوارشکیان احمد مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان 1940013105 01340000274 یک یک    
مرتضی ساقی محمد علی مهندسی عمران _ عمران 193006912 01630002404 سه   سه سه
علی رفیعی ابراهیم مهندسی معماری 191000356 01910000232 یک یک یک  
محسن فیروزبخت عباس مهندسی معماری 191000390 01910000246 یک یک یک