صفحه اصلي > محتوای سازمانی > اعضای حقیقی دارای پروانه 
 

فرم جستجو
  
  
  
  
 و  يا


نام نام خانوادگی نام پدر رشته تحصیلی شماره عضویت شماره پروانه صلاحیت نظارت صلاحیت طراحی صلاحیت اجرا صلاحیت محاسبه
محمود الستی حسن مهندسی معماری 191000401 01910000254 یک یک    
مرتضی کنویسی محمد مهندسی معماری 191000379 01910000256 دو دو    
احمد باقری عبدالولی مهندسی معماری 191000417 01910000287 یک یک    
آرمین متقی راد محمد مهندسی معماری 191000440 01910000288 یک یک یک  
شهرام زارعی اسماعیل مهندسی معماری 191000435 01910000289 یک یک    
هادی ضیافتی برخوردار موسی مهندسی معماری 191000450 01910000296 یک یک یک  
علیرضا ظهور سعادت حسین مهندسی معماری 191000530 01910000319 یک یک یک  
وجیهه حسینی ابریشمی جعفر مهندسی معماری 191000532 01910000330 یک یک دو  
علیرضا وفایی حسینی مرتضی مهندسی معماری 191000527 01910000338 یک یک یک  
علی نیکو صفت اسماعیل مهندسی معماری 191000635 01910000366 یک یک    
سعیده ره پیما اصغر مهندسی معماری 191000651 01910000381 یک یک یک  
مریم فرهودی محمد جواد مهندسی معماری 191000575 01910000401 دو دو    
گلناز خدیوی زند محمد مهدی مهندسی معماری 191000576 01910000426   سه    
علی دبیریان محسن مهندسی معماری 191000474 01910000434 یک یک دو  
مهدی فهیم پور محمد مهندسی معماری 191000610 01910000440 یک یک دو  
زهره برادران رحمانیان نقی مهندسی معماری 191000693 01910000447 یک یک دو  
محمدرضا حسین نژاد آریانی علی اصغر مهندسی معماری 191000619 01910000471 دو دو دو  
سید جواد میرزاده بایگی سیدابوالقاسم مهندسی معماری 191000621 01910000472 یک یک دو  
امیر علی مجاهد احمدعلی مهندسی معماری 191000784 01910000489 دو دو دو  
مرجان شجاع فرد عباس مهندسی معماری 191000695 01910000496 یک یک دو  
مریم متین علی اکبر مهندسی معماری 191000782 01910000497 دو دو دو  
حسین امیر بیگی محمد تقی مهندسی معماری 191000862 01910000504 یک یک دو  
محمد تقی خباز مافی نژاد احمد مهندسی معماری 191000507 01910000527 دو دو دو  
ایمان عبدالهی محمدحسین مهندسی معماری 191000999 01910000538 دو دو دو  
وحیده عفیفی ابوالحسن مهندسی معماری 191000996 01910000539 دو دو دو  
سید رضا حسینی ابریشمی سید محمود مهندسی معماری 191000668 01910000554 دو دو دو  
لیلا پشم چی مهدی مهندسی معماری 191020028 01910000618 دو دو دو  
سیدایمان ملک آبادی سیدکاظم مهندسی معماری 191000083 01910000624 دو دو دو  
علیرضا ثباتی مهدی مهندسی معماری 191000875 01910000633 دو دو دو  
فاطمه صفار سبزوار علیرضا مهندسی معماری 191000074 01910000643 دو دو دو