صفحه اصلي > محتوای سازمانی > اعضای حقیقی دارای پروانه 
 

فرم جستجو
  
  
  
  
 و  يا


نام نام خانوادگی نام پدر رشته تحصیلی شماره عضویت شماره پروانه صلاحیت نظارت صلاحیت طراحی صلاحیت اجرا صلاحیت محاسبه
مجید فلاح مهرآبادی رضا مهندسی عمران _ عمران 193005084 01730000907 یک     سه
مژده اسدی خانوکی حسین مهندسی عمران _ عمران 193043035 01730003776 سه   سه  
بهروز نصیر نصیر مهندسی معماری 191000229 01910000056 یک یک یک  
علی محمد سیدی عباس مهندسی معماری 191000215 01910000058 یک یک    
امیر امیدوار حسن مهندسی معماری 191000163 01910000102 یک یک    
سید محمود مجیدی انوری سید ابوطالب مهندسی معماری 191000111 01910000126 یک یک یک  
توران حقی حسن مهندسی معماری 191000137 01910000130 یک یک    
عزت حسن پور فرد محمد حسن مهندسی معماری 191000114 01910000141 یک یک یک  
سوسن شفاف زمردی محمد مهندسی معماری 191000108 01910000151 دو دو دو  
رسول اسدی مرصع محمد مهندسی معماری 191000221 01910000157 سه سه    
علی اکبر باقرزاده چهارجوئی علی مهندسی معماری 191000235 01910000182 یک یک    
ایرج هرمزان حمید مهندسی معماری 191000342 01910000216 یک یک    
سید محمدتقی سنجر موسوی ابراهیم مهندسی معماری 191000354 01910000242 یک یک یک  
حمید رضا احمدی محمد حسین مهندسی معماری 191000395 01910000250 یک یک    
مریم موحدی سروش مهندسی معماری 191000387 01910000266 سه سه    
ملیحه آذریان محمد علی مهندسی معماری 191000388 01910000279 یک یک یک  
هادی سروری مهدی مهندسی معماری 191000447 01910000295 یک یک یک  
زهرا مشارزاده مهرابی علی مهندسی معماری 191000477 01910000305 سه سه    
خلیل ژیانی اصغرزاده هادی مهندسی معماری 191000531 01910000318 یک یک یک  
مینا خوراشاهی میرزا علی اصغر مهندسی معماری 191000488 01910000334 یک یک    
ترانه مهاجر کوهستانی بهروز مهندسی معماری 191000606 01910000341 یک یک یک  
مزدا نوبری مسعود مهندسی معماری 191000552 01910000347 یک یک یک  
ژیلا جوانشیر افشار احمد مهندسی معماری 191000466 01910000348 یک یک یک  
مسعود جاجویی مقدم محمدحسن مهندسی معماری 191000465 01910000356 یک یک یک  
محمد ناصر رضائی زاده حکاک غلامرضا مهندسی معماری 191000499 01910000369 یک یک یک  
هاشم محمودی قرائی هوشنگ مهندسی معماری 191000516 01910000370 سه سه    
سید جواد میرشکرایی هدایت مهندسی معماری 191000306 01010000931 یک یک    
سید علیرضا شجاعی سید هاشم مهندسی معماری 191000142 01010001816 یک یک    
محمد حسین پازوکی احمد مهندسی معماری 191000413 01010003044 یک یک    
هاله جوادی محمد هادی مهندسی معماری 191000307 01010004822 یک یک