صفحه اصلي > محتوای سازمانی > اعضای حقیقی دارای پروانه 
 

فرم جستجو
  
  
  
  
 و  يا


نام نام خانوادگی نام پدر رشته تحصیلی شماره عضویت شماره پروانه صلاحیت نظارت صلاحیت طراحی صلاحیت اجرا صلاحیت محاسبه
اصغر جوشن احمد مهندسی معماری 191000118 01910000125 یک یک یک  
محمد اتحادی حبیب ا000 مهندسی معماری 191000121 01910000133 دو دو دو  
بهمن امینی مهدی مهندسی معماری 191000232 01910000171 یک یک    
ایرج هراتی غلامحسین مهندسی معماری 191000293 01910000188 یک یک دو  
امیرخسرو خیامی حسین مهندسی معماری 191000312 01910000196 یک یک    
محمد رضا احمدی محمد حسین مهندسی معماری 191000323 01910000200 یک یک یک  
سید محمد خسرو صحاف سید عباس مهندسی معماری 191000333 01910000209 یک یک یک  
یوسف افشاریان امان آله مهندسی معماری 191000338 01910000217 سه سه    
علی صادقی قاسم مهندسی معماری 190100359 01910000222 یک یک یک  
شهناز عظیمی علیرضا مهندسی معماری 191000374 01910000234 یک یک یک  
محمد رضا اسمعیلی محمد مهدی مهندسی معماری 191000148 01010003183 یک یک یک  
محمد پورنیا حسین مهندسی معماری 191000337 01010003230 یک یک    
بابک جاویدی نژاد جمشید مهندسی معماری 191000480 01010004953 یک یک    
علی افشار مجتبی مهندسی معماری 191020784 01010006449 یک یک یک  
آرزو مقدسیان حسن مهندسی معماری 191000766 01010007294 یک یک یک  
مرتضی ملک جعفریان غلامرضا مهندسی معماری 191022994 01010011973 سه سه سه  
نرگس عابدیان ابراهیم مهندسی معماری 191023054 01010012554 سه سه سه  
محمود خدادادیان ناصر مهندسی معماری 191022989 01010013125 سه سه سه  
نسیم شمس آبادی عبدالکریم مهندسی معماری 191024182 01010013623 سه سه سه  
محمدکریم فربودمنش احمد مهندسی عمران _ عمران 193006946 01030000805 یک     یک
محمد علی صلاتی حسن مهندسی عمران _ عمران 193002663 01030001991 یک     یک
یونس نیازی شیخ عبدالکریم مهندسی عمران _ عمران 193002008 01030002780 یک     یک
محمدرضا اصفهانی محمد حسین مهندسی عمران _ عمران 193003375 01030004142 یک   یک یک
ابراهیم قاضی نژاد محسن مهندسی عمران _ عمران 193003399 01030005901 یک   یک یک
کامبیز داوری اسدا000 مهندسی عمران _ عمران 193002714 01030006814 دو     دو
علی اکبر ربانی فرد اسماعیل مهندسی عمران _ عمران 193042248 01030013496 یک   یک یک
امیر جلیل پور علی اکبر مهندسی عمران _ عمران 193007570 01030015273 یک   یک یک
حسن یوسفی غلامرضا مهندسی عمران _ عمران 193009113 01030017751 یک   یک یک
علی قائمی عبدالرسول مهندسی عمران _ عمران 193004970 01030017828 یک   یک یک
خلیل مینایی تهرانی عباس مهندسی عمران _ عمران 193006177 01030018116 یک   یک سه