صفحه اصلي > معرفی سازمان > هیات مدیره > مصوبات هیأت مدیره > مصوبات هیأت مدیره دوره نهم 
 

جلسه اول: دریافت فایل مصوبه هیات مدیره مورخ 19 آبان ماه 1400

جلسه دوم: دریافت فایل مصوبه هیات مدیره 23 آبان ماه 1400

جلسه سوم: دریافت فایل مصوبه هیات مدیره 26 آبان 1400

جلسه چهارم: دریافت فایل مصوبه هیات مدیره 30 آبان 1400

جلسه پنجم: دریافت فایل مصوبه هیات مدیره 7 آذر 1400

جلسه ششم: دریافت فایل مصوبه هیات مدیره 14 آذر 1400

جلسه هفتم: دریافت فایل مصوبه هیات مدیره 21 آذر 1400

جلسه هشتم: دریافت فایل مصوبه هیات مدیره 28 آذر 1400

جلسه نهم: دریافت فایل مصوبه هیات مدیره 5 دی 1400

حلسه دهم: دریافت فایل مصوبه هیات مدیره 12 دی 1400

جلسه یازدهم: دریافت فایل مصوبه هیات مدیره 19 دی 1400

جلسه دوازدهم: دریافت فایل مصوبه هیات مدیره 26 دی  1400

جلسه سیزدهم: دریافت فایل مصوبه هیات مدیره 29 دی 1400

جلسه چهاردهم: دریافت فایل مصوبه هیات مدیره 6 بهمن 1400

جلسه پانزدهم: دریافت فایل مصوبه هیات مدیره 10 بهمن 1400

جلسه شانزدهم: دریافت فایل مصوبه هیات مدیره 13 بهمن 1400

جلسه هفدهم: دریافت فایل مصوبه هیات مدیره 17 بهمن 1400

جلسه هجدهم: دریافت فایل مصوبه هیات مدیره 24 بهمن 1400

جلسه نوزدهم: دریافت فایل مصوبه هیات مدیره 27 بهمن 1400

جلسه بیستم: دریافت فایل مصوبه هیات مدیره  1 اسفند 1400

جلسه بیست و یکم: دریافت فایل مصوبه هیات مدیره 8 اسفند 1400

جلسه بیست و دوم: دریافت فایل مصوبه هیات مدیره 15 اسفند 1400

جلسه بیست و سوم: دریافت فایل مصوبه هیأت مدیره 18 اسفند 1400

جلسه بیست و چهارم: دریافت فایل مصوبه هیأت مدیره 22 اسفند 1400

جلسه بیست و پنجم: دریافت فایل مصوبه هیأت مدیره 25 اسفند 1400

جلسه بیست و ششم: دریافت فایل مصوبه هیأت مدیره 14 فروردین 1401

جلسه بیست و هفتم: دریافت فایل مصوبه هیأت مدیره 21 فروردین 1401

جلسه بیست و هشتم: دریافت فایل مصوبه هیأت مدیره 28 فروردین 1401

جلسه بیست و نهم: دریافت فایل مصوبه هیأت مدیره 31 فروردین 1401

جلسه سی‌ام: دریافت فایل مصوبه هیأت مدیره 4 اردیبهشت 1401

جلسه سی و یکم: دریافت فایل مصوبه هیأت مدیره 11 اردیبهشت 1401

جلسه سی و دوم: دریافت فایل مصوبه هیأت مدیره 18 اردیبهشت 1401

جلسه سی و سوم: دریافت فایل مصوبه هیأت مدیره 25 اردیبهشت 1401

جلسه سی و چهارم: دریافت فایل مصوبه هیأت مدیره 1 خرداد 1401

جلسه سی و پنجم: دریافت فایل مصوبه هیأت مدیره 4 خرداد 1401

جلسه سی و ششم: دریافت فایل مصوبه هیأت مدیره 8 خرداد 1401

جلسه سی و هفتم: دریافت فایل مصوبه هیأت مدیره 22 خرداد 1401