گزارش و بیانه دهمین همایش حمل و نقل و ترافیک مورخ 25 آذرماه 1395

خلاصه گزارشی از اقدامات انجام شده گروه تخصصی  ترافیک

1-       تدوین برنامه استراتژیک سه ساله گروه ترافیک

2-       تهیه شرح خدمات مهندسی ترافیک برای ساختمان های گروه ج و د غیر مسکونی و موارد مغایر با طرح تفصیلی و تصویب آن در کمیته فنی هیأت 4 نفره و گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی

3-       برگزاری دوره آموزشی سه روزه "روش های تصمیم گیری چند معیاری و کاربرد آن در مطالعات حمل و نقل" توسط دکتر پورزاهدی

4-       برگزاری اولین دوره تخصصی نرم افزار AIMSUN در اردیبهشت ماه و آموزش 24 نفر به مدت 2 روز

5-       برگزاری هفتمین، هشتمین و نهمین همایش تخصصی حمل و نقل و ترافیک مشهد در سال های 92 تا 94

6-       برگزاری اولین نشست مشترک گروه های تخصصی ترافیک استان ها در مشهد (26 آذرماه92) و برگزاری سه جلسه شورای مرکزی ترافیک در حاشیه همایش های مشهد

7-       تدوین دستورالعمل ارجاع کار خدمات مهندسی ترافیک

8-       تشکیل کمیته نظارت بر گزارش عارضه سنجی

9-       تشکیل کمیته بررسی پرونده های خاص به منظور بررسی پلان پارکینگ در ابر پروژه ها و موارد مورد اختلاف

10-     تشکیل کارگروه مشترک شهرسازی و ترافیک با همکاری گروه شهرسازی

11-     تشکیل کمیته ایجاد وحدت رویه خدمات مهندسی ترافیک و تدوین دستورالعمل وحدت رویه اثرسنجی ترافیکی شامل عرضه-تقاضا و ...

12-     تشکیل سه جلسه (جلسات سالانه) مشترک یا کلیه اعضاء رشته ترافیک در سالن اجتماعات سازمان

13-     مذاکرات متعدد با مدیریت طرح های توسعه شهری (خانم مهندس عرب احمدی) درخصوص تعیین میزان پارکینگ مورد نیاز در پروانه های ساختمانی

14-     حضور نماینده گروه ترافیک به مدت سه سال در کمیته فنی شورای هماهنگی ترافیک استان وکمیته ضوابط مشترک پارکینگ (سازمان ترافیک)

15-     ارائه و ارسال تجربیات ارائه خدمات ترافیکی برای 4 استان به عنوان استان پیشرو (اصفهان – یزد – شیراز – آذربایجان شرقی)