صفحه اصلي > سایت > داخلی ها 
 

فرم جستجو
  
  
  
  
 و  يا


حوزه سازمانی نام و نام خانوادگی سمت سازمانی شماره تماس داخلی
آموزش و پذیرش خانم یزدی مقدم مسئول كتابخانه 100
آموزش و پذیرش آقای صفار نجیب کارشناس آموزش 402
آموزش و پذیرش خانم تقدیسی کارشناس آموزش 403
آموزش و پذیرش خانم نصرآزادانی كارشناس مسئول ارتباطات آموزش 404
آموزش و پذیرش خانم فاضل کارشناس مسئول آموزش 405
آموزش و پذیرش خانم رضایی مسئول بخش آموزش 406
آموزش و پذیرش آقای رهنما مسئول بخش آزمون های الکترونیکی 407
آموزش و پذیرش آقای محمدزاده شادمهری کارشناس پژوهش 408
آموزش و پذیرش خانم سرانی مسئول دفتر پذیرش 411
آموزش و پذیرش خانم صفاری پذیرش -کارمند اداری 412
آموزش و پذیرش آقای مژدگانلو پذیرش (كارشناس اداری) 413
آموزش و پذیرش خانم ساداتی پذیرش -کارمند اداری 414
آموزش و پذیرش خانم گلمکانی پذیرش -كارشناس اداري 415
آموزش و پذیرش خانم رستمی مسئول پايگاه اطلاعات اعضا 416
آموزش و پذیرش آقای معینی فیض آبادی کارشناس آموزش 417
ارجاع کار آقای عباس زاده دربان کارشناس ارجاع کار 605
ارجاع کار خانم رضایتی مسئول دفتر ماده 33 607
ارجاع کار آقای ندایی ارجاع کار 608
ارجاع کار خانم محمدی کارشناس ارجاع کار (مناطق 1-8) 611
ارجاع کار خانم قاسمی کارشناس ارجاع کار (مناطق 2-4-ثامن) 612
ارجاع کار آقای کاشی الحسینی مسئول مناطق 3 -7 613
ارجاع کار خانم جوان کارشناس ارجاع کار (مناطق 5-10) 614
ارجاع کار خانم سالاری كارشناس ارجاع کار (مناطق 6-9) 615
ارجاع کار خانم کاظمی مقدم كارشناس ارجاع کار (مناطق 6-9) 616
ارجاع کار خانم خوشدست کارشناس ارجاع کار (منطقه 11) 617
ارجاع کار خانم مسعودی راهبر سیستم 619
ارجاع کار (دفتر خدمات تفویضی) آقای شریعتی مسئول دفتر خدمات تفویضی 620
ارجاع کار (دفتر خدمات تفویضی) خانم گنجعلی آزادسازی مجریان 621
ارجاع کار (دفتر خدمات تفویضی) خانم رحمان مشهدی كارشناس امور مجریان - قراردادها 622
ارجاع کار (دفتر خدمات تفویضی) خانم سمیعی تعویض مهندسین ومجریان 623
ارجاع کار (دفتر خدمات تفویضی) خانم رحمتی کارشناس تعویض مهندسین ومجریان 624
ارجاع کار(میز خدمت) آقای نظری کارشناس 609
ارجاع کار(میز خدمت) آقای پور رمضان کارشناس 610
امور اداری آقای دهقانی نوقابی مسئول كارگزينیی 314
امور اداری خانم دانش پژوه کارشناس 315
امور اداری آقای بلوچی مسئول واحد نگهداري ساختمان 316
امور اداری آقای پاکیار کارپردازی 317
امور اداری آقای بهرامی نسب انباردار 551
امور رفاهی خانم وطن دوست کارشناس رفاهی 121
امور شوراها ، دبیرخانه ها و کمیسیون ها آقای حمیدی دیسفانی شورای انتظامی 455
امور شوراها ، دبیرخانه ها و کمیسیون ها آقای قربانی قرا شورای انتظامی 456
امور مالی آقای دشتی عضویت 301
امور مالی آقای جوان بایگانی 302
امور مالی آقای حسنی مسئول قراردادها - حسابداری 303
امور مالی خانم صابر مجتهدی ارجاع کار 304
امور مالی آقای رحیمی مقدم ارجاع کار 305
امور مالی خانم غفرانی حسابداری شهرستانها 306
امور مالی آقای عارف حسابداری درآمد 307
امور مالی آقای نباتی حسابداری هزینه 308
امور مالی خانم استیری بیمه مهندسین (خویش فرما) 309
امور مالی آقای رفیعی کلات حقوق و دستمزد 310
امور گاز آقای تقوی مسئول دفتر امور گاز 366
امور گاز آقای باستانی ثبت پذیرش و صدور مجوز 367
امور گاز آقای مجید حسن زاده کارشناس نظارت مضاعف 369
انتظامات و اطلاعات آقای باقری اله آباد اطلاعات و تلفنخانه 110
انتظامات و اطلاعات آقای شفیعی فرد انتظامات 111
بایگانی آقای احمدزادگان بایگانی 629
بایگانی آقای صفری مسئول بايگانی 631
تسهیلات آقای کهربایی مسئول وام 160
حراست آقای شهریاری حراست 680
حوزه ریاست آقای طاهریان مدیرهماهنگي با شهرداری و شورای شهر 368
حوزه ریاست خانم شاهید كارشناس مسئول نواب رئیس 500
حوزه ریاست خانم وحیدنیا مسئول دفتر دبیر سازمان 502
حوزه ریاست آقای عرفانیان دفتر بازرسین 504
حوزه ریاست آقای مظهری مدیر پروژه های اجرائی و مجموعه باغ ارغوان 512
حوزه ریاست خانم فدایی کارشناس حوزه ریاست 553
خزانه داری آقای دانشور کارشناس مسئول دفتر خزانه دار 461
خزانه داری آقای حاتمی كارشناس حوزه خزانه داری 462
خزانه داری خانم امیرفخری کارشناس مسئول خزانه 463
دبیرخانه آقای رحیمی مسئول دبیرخانه 105
دبیرخانه آقای هاشم آبادی دبیرخانه 106
دبیرخانه آقای زارعی دبیرخانه 107
دفاتر و دوایر نمایندگی آقای نوراللهی قراخیل کارشناس دفاتر نمایندگی 451
روابط عمومی آقای اسحقی ثانی کاخکی کارشناس روابط عمومی 601
روابط عمومی آقای بکائیان کارشناس روابط عمومی 602
شناسنامه فنی و ملکی آقای علی بشیر صدور شناسنامه فني ملكي 150
شناسنامه فنی و ملکی خانم جلیلی کارشناس صدور شناسنامه فنی ملکی 151
صندوق رفاه آقای ناوی مسئول صندوق رفاه 630
فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) خانم آزادی کارشناس فاوا 201
فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) خانم دلپاک کارشناس نرم افزار 202
فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) آقای امامی کارشناس فنی(فاوا) 207
فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) آقای سالاری کارشناس فاوا 208
فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) خانم قربانی کارشناس فنی(فاوا) 209
فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) آقای خسروی کارشناس مسئول زیرساخت و امنیت شبکه 210
مرکز تحقیقات خانم گرایلی دفتر تحقیقات 156
مرکز تحقیقات خانم آتشی گلستان دفتر تحقیقات 157
مشارکت ها و تشکلهای حرفه ای آقای اکبر حسن زاده كارشناس بررسی دفاتر مهندسی 261
مشارکت ها و تشکلهای حرفه ای آقای موحدی فر بررسی مجریان حقوقی و ناظرین حقوقی 262
مشارکت ها و تشکلهای حرفه ای خانم عزیزیان اسکن مدارک 263
مشارکت ها و تشکلهای حرفه ای خانم روحبخش ثبت در ساجام و مکاتبات شهرداری 264
مشارکت ها و تشکلهای حرفه ای آقای گرامی بازدید دفاتر 371
نظارت مضاعف خانم علیزاده كارشناس نظارت مضاعف 143
نظارت مضاعف آقای اکبری قوژدی کارشناس مسئول دفتر فني 251
نظارت مضاعف خانم شاکری کارشناس نظارت مضاعف 252
نظارت مضاعف آقای جمشیدی کارشناس نظارت مضاعف( ارسال به بازدید) 254
نظارت مضاعف آقای پیرزاده کارشناس نظارت مضاعف (بررسی نقشه ها ) 255
نظارت مضاعف آقای عارف زاده مسئول دفتر نظارت مضاعف 259
نظارت مضاعف برق خانم قاضی زاده كارشناس نظارت مضاعف (مناطق 1-3-4-5) 135
نظارت مضاعف برق آقای خوشبختی کارشناس نظارت مضاعف (مناطق 2-6-7-12) 136
نظارت مضاعف برق آقای دهقان یزدی کارشناس نظارت مضاعف (مناطق 11-8-80) 137
نظارت مضاعف برق آقای قره شیر کارشناس نظارت مضاعف (مناطق 9-10) 145
نظارت مضاعف جوش و بتن آقای محمدنژاد کارشناس کمیسیون جوش و بتن 161
نظارت مضاعف جوش و بتن آقای کافیان کارشناس کمیسیون جوش و بتن 162
نظارت مضاعف سازه آقای نیکنام كارشناس نظارت مضاعف (منطقه 2) 123
نظارت مضاعف سازه آقای غزنینی هاشمی كارشناس نظارت مضاعف (منطقه 1) 124
نظارت مضاعف سازه آقای سید حجت نظری کارشناس نظارت مضاعف (مناطق 3-4-5) 125
نظارت مضاعف سازه آقای پورعباس کارشناس نظارت مضاعف (منطقه 7) 126
نظارت مضاعف سازه آقای واله كارشناس نظارت مضاعف (مناطق 6-8) 127
نظارت مضاعف سازه آقای اسماعیلی كارشناس نظارت مضاعف (منطقه 9) 128
نظارت مضاعف سازه خانم فخاری کارشناس نظارت مضاعف (منطقه 10) 129
نظارت مضاعف سازه آقای نادمی كارشناس نظارت مضاعف (مناطق 11-80-ثامن) 130
نظارت مضاعف سازه آقای مرادزاده کارشناس نظارت مضاعف (منطقه 12) 131
نظارت مضاعف سازه آقای اعتمادی كارشناس نظارت مضاعف(صدور مجوز گودبرداری فرم شماره 2) 256
نظارت مضاعف معماری آقای مهدی محمدی کارشناس نظارت مضاعف (مناطق 1-6) 138
نظارت مضاعف معماری خانم حسینقلی نژاد کارشناس نظارت مضاعف (مناطق 3-5-9) 139
نظارت مضاعف معماری آقای بهمنش کارشناس نظارت مضاعف (مناطق 10-11-4) 140
نظارت مضاعف معماری خانم الهام کریمی کارشناس نظارت مضاعف (مناطق 12-7-ثامن) 141
نظارت مضاعف معماری خانم قلعه نوی کارشناس نظارت مضاعف (مناطق 2-8) 352
نظارت مضاعف مکانیک آقای آتش افزون كارشناس نظارت مضاعف (مناطق 1-2-3-6-7-8) 132
نظارت مضاعف مکانیک آقای اصغریان كارشناس نظارت مضاعف (مناطق 5-4-12-9-80) 133
نظارت مضاعف مکانیک آقای صفوی کارشناس نظارت مضاعف (مناطق 10-11) 144
نظارت مضاعف نقشه برداری خانم قربانی كارشناس نقشه بردار 142
نظارت مضاعف ژئوتکنیک آقای نوروزی کارشناس ژئوتکنیک 253
نظارت مضاعف ژئوتکنیک خانم نفیسه کریمی کارشناس ژئوتکنیک 360
پشتیبانی ساجام(فاوا) خانم امید کارشناس مسئول آموزش ساجام 203
پشتیبانی ساجام(فاوا) آقای حمیدی کارشناس سامانه ساجام 205
پشتیبانی ساجام(فاوا) آقای راشدی کارشناس 206
کمیسیون فنی آقای آجیلیان ممتاز مسئول كميسيون‌ فنی 350
کمیسیون فنی خانم اکبرنیا یزدی کارشناس کمیسیون فنی 351
کمیسیون فنی آقای عیدی کارشناس ایمنی 354
کمیسیون فنی آقای فاضلی نیا کارشناس ترافیک 355
کمیسیون فنی سازه آقای بندار کارشناس کمیسیون فنی 357
کمیسیون فنی سازه آقای لگزیان کارشناس کمیسیون فنی 358
کمیسیون فنی معماری خانم حسینقلی نژاد کارشناس کمیسیون فنی 139
کمیسیون فنی معماری خانم قلعه نوی کارشناس کمیسیون فنی 352
گروهها و کمیسیون های تخصصی آقای عرفانیان تقوائی کارشناس گروهها و کمیسیونهای تخصصی 364