صفحه اصلي > سایت > نتایج دوره های آموزشی 
 

فرم جستجو
  
  
  
 و  يا


نام نام خانوادگی شماره عضویت عنوان دوره نتیجه آزمون کد دوره قبولی
محمد حسين رضايتي شهري 19/300/03135 بارهاي وارد برساختمان به حد نصاب نرسيده 10320221
مجيد دوستي   بارهاي وارد برساختمان   10320221
سيدحسن غفوريان تخت كش 19/300/04681 بارهاي وارد برساختمان قبول 10320221
علي لطفي پور 19/300/03966 بارهاي وارد برساختمان قبول 10320221
مجيد همايونفر 19/300/03774 بارهاي وارد برساختمان   10320221
محمدهادي كلاتيان 19/300/02709 بارهاي وارد برساختمان قبول 10320221
حسن نخعي 19/300/04088 بارهاي واردبرساختمان قبول 10320201
سپهر عابدي ميران 19/300/04845 بارهاي وارد برساختمان قبول 10320221
محمدرضا پوررضايي 19/300/04289 بارهاي وارد برساختمان قبول 10320221
ابراهيم الماسيان 19/300/03444 بارهاي وارد برساختمان قبول 10320221
حميد حامدميرجعفري 19/300/04615 بارهاي وارد برساختمان قبول 10320221
علي خليل پوردربان 19/300/03069 نظارت بر اجرای ساختمانهای بتنی قبول 10310621
حسن رضا صابري 19/300/04117 بارهاي وارد برساختمان به حد نصاب نرسيده 10320221
رسول محمودي 19/300/04263 نكات ويژه درطراحي ومحاسبه سازه هاي فولادي قبول 10320321
محمود عدالتيان البرزي 19/300/03140 بارهاي واردبرساختمان به حد نصاب نرسيده 10320201
محمد پهلوان هاشمي 19/300/04336 بارهاي وارد برساختمان قبول 10320221
محسن درخشان 19/300/05691 بارهاي وارد برساختمان قبول 10320221
حسن ظريف مقدم باصفت 19/300/03955 بارهاي وارد برساختمان قبول 10320221
غلامرضا غفوريان سفارشي 19/300/03312 بارهاي وارد برساختمان قبول 10320221
شاهرخ كشميري 19/300/04255 بارهاي وارد برساختمان قبول 10320221
سيامك مقبلي مهني 19/300/03587 اصول عمومي خدمات مهندسي قبول 10310021
محمدحسين سياف 19/300/02870 بارهاي وارد برساختمان قبول 10320221
شاهد آذرنوش 19/300/03809 بارهاي وارد برساختمان به حد نصاب نرسيده 10320221
وحيد زماني 19/300/03689 بارهاي وارد برساختمان قبول 10320221
عليرضا عبادعباس آبادي 19/300/04110 بارهاي وارد برساختمان قبول 10320221
فرزاد محمدزاده   نكات ويژه نرم افزارهاي محاسباتي عمران قبول 10320621
مرتضي ثابت كوشكي   بارهاي وارد برساختمان قبول 10320221
بهزاد ميرجلالي 19/300/04645 بارهاي وارد برساختمان قبول 10320221
علي جلاليان 19/300/02462 نظارت براجراي ساختمانهاي فولادي قبول 10310521
بابك كريمپور 19/300/04605 نظارت براجراي ساختمانهاي فولادي قبول 10310521