صفحه اصلي > سایت > عملکرد گروه شهرسازی 
 

گزارش عملكرد كميسيون تخصصي شهرسازي

1.     برگزاري روز جهاني شهرسازي در تاريخ 30 آبان ماه 1398 با عنوان نقش دانش شهرسازي در فرايند تحقق شهر هوشمند با همكاري شوراي اسلامي شهر و شهرداري مشهد

2.     انعقاد تفاهم نامه علمی ، فنی و اجرایی در حوزه بازآفرینی شهری با سازمان عمران و بازآفريني فضاهای شهري شهرداری مشهد

3.     انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک علمی ، فنی و اجرایی در راستای بسترسازی ایجاد و مدیریت شهری هوشمند با معاونت برنامه ريزي و توسعه شهرداري مشهد در روز جهاني شهرسازي

4.     تشكيل جلسات هماهنگي با اعضاي شهرساز شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور جهت تبادل تجارب و اقدامات اجرايي سایر استان ها در حوزه خدمات شهرسازي

5.     انتخاب 16 نفر از مهندسين شهرساز بعنوان نماينده برون سازماني سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي جهت شركت در كليه جلسات تخصصی استاني

6.     تدوين چك ليست انطباق كاربري ساختمان و ابلاغ آن در راستاي كاربردي نمودن گزارشات مهندسين شهرساز سازمان نظام مهندسي

7.     تدوین چک لیست تفکیک اراضی شهری جهت اجرایی شدن فرایند تفکیک در کمیسیون فنی سازمان با هماهنگی شهرداری مشهد

8.     معرفي نماينده در كميسيون فني سازمان ( آقاي مهندس خسروشاهي ) جهت كنترل گزارشات انطباق کاربری و تفكيك اراضي

9.     برگزاري چند جلسه هماهنگي با آقاي مهندس شيرازي (مديركل محترم اداره امور شهرسازي شهرداري مشهد) درخصوص هماهنگي سازمان نظام مهندسي استان با شهرداري مشهد در حوزه خدمات شهرسازي بویژه تفکیک در سازمان و شهرداري مشهد

10.                        برگزاري دوره ارتقا پايه بازآفريني شهري شهری بصورت مجازي و با تدريس ریاست كميسيون تخصصي شهرسازي (آقاي دكتر سيدالحسيني)

11.                        برگزاري  دوره ارتقا پايه تفكيك اراضی شهری بصورت مجازي و با تدريس ریاست كميسيون تخصصي شهرسازي (آقاي دكتر سيدالحسيني)

12.                        تدوين شيوه نامه تفكيك اراضي شهری در اقدامي هماهنگ و مشترك بين نمايندگان كميسيون تخصصي شهرسازي و كارشناسان شهرداري مشهد

13.                        مكاتبه با شهرداري مشهد و شهرداران استان خراسان رضوي در راستاي معرفي مهندسين شهرساز داراي پروانه و ذي صلاح جهت انجام خدمات انطباق کاربری و تفكيك اراضي شهری

14.                        برگزاري جلسه با نمايندگان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين با حضور آقاي دكتر حسين نژاد (معاونت محترم شهرسازي  شهرداري مشهد) و آقاي مهندس شيرازي (مديركل محترم اداره امور شهرسازي و معماری شهرداري مشهد) و بازديد نمایندگان سازمان نظام مهندسی قزوین از دفاتر مهندسي شهرسازي شهرداري مشهد

 

15.                        برگزاری جلسه با معاونت محترم عمرانی استانداری خراسان رضوی (جناب آقای دکتر سالیانی) جهت اجرایی شدن خدمات مهندسین شهرساز در استان خراسان رضوی