صفحه اصلي > قوانین،دستورالعمل و فرم ها > مباحث مقررات ملی ساختمان 
 
 

اصلاحیه مبحث ششم مقررات ملی ساختمان(بارهای وارده بر ساختمان)

اصلاحیه مبحث 10 مقررات ملّي ساختمان

اصلاحیه شماره 2 ویرایش 1392 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان 

اصلاحیه شماره 1 ویرایش 1392 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان 

اصلاحیه فصل 3-2 مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

  مقررات ملّي ساختمان ايران - مبحث اول - تعاريف
  مقررات ملّي ساختمان ايران - مبحث دوم - نظامات اداري
  مقررات ملّي ساختمان ايران - مبحث سوم - حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق
  مقررات ملي ساختمان ايران - مبحث چهارم - الزامات عمومي ساختمان
  مقررات ملّي ساختمان ايران - مبحث پنجم - مصالح و فرآورده هاي ساختماني
  مقررات ملّي ساختمان ايران - مبحث ششم - بارهاي وارد بر ساختمان
  مقررات ملّي ساختمان ايران - مبحث هفتم - پي و پي سازي
  مقررات ملّي ساختمان ايران - مبحث هشتم - طرح و اجراي ساختمان هاي با مصالح بنايي
  مقررات ملّي ساختمان ايران - مبحث نهم - طرح و اجراي ساختمان هاي بتن آرمه
  مقررات ملّي ساختمان ايران - مبحث دهم - طرح و اجراي ساختمان هاي فولادي
  مقررات ملّي ساختمان ايران - مبحث يازدهم - اجراي صنعتي ساختمان ها (بخش ساختمان هاي فولادي)
  مقررات ملّي ساختمان ايران - مبحث دوازدهم - ايمني و حفاظت كار در حين اجرا
  مقررات ملّي ساختمان ايران - مبحث سيزدهم - طرح و اجراي تأسيسات برقي ساختمان ها
  مقررات ملّي ساختمان ايران - مبحث چهاردهم - تأسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع
  مقررات ملّي ساختمان ايران - مبحث پانزدهم - آسانسورها و پله هاي برقي
  مقررات ملّي ساختمان ايران - مبحث شانزدهم - تأسيسات بهداشتي
  مقررات ملّي ساختمان ايران - مبحث هفدهم - لوله كشي گاز طبيعي ساختمان ها
  مقررات ملّي ساختمان ايران - مبحث هجدهم - عايق بندي و تنظيم صدا (بخش ساختمان هاي فولادي)
  مقررات ملّي ساختمان ايران - مبحث نوزدهم - صرفه جويي در مصرف انرژي (بخش ساختمان هاي فولادي)
  مقررات ملّي ساختمان ايران - مبحث بيستم - علايم و تابلوها
  مقررات ملّي ساختمان ايران - مبحث بيست و يکم - پدافند غير عامل
  مقررات ملّي ساختمان ايران - مبحث بيست و دوم - مراقبت و نگهداري از ساختمانها