صفحه اصلي > معرفی سازمان > هیات مدیره > هیأت مدیره دوره نهم 
 

 

هیأت مدیره دوره نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

مریم استادی

عضو هیأت مدیره
رشته معماری

 

مسعود افخمی گلی

عضو هیأت مدیره
رشته عمران

حسین بشیر

عضو هیأت مدیره
رشته عمران

مسعود دباغ

عضو هیأت مدیره
رشته نقشه برداری

زهید زارعی

عضو هیأت مدیره
رشته برق

ایمان سریری آجیلی

عضو هیأت مدیره
رشته برق

علی سیفی

عضو هیأت مدیره
رشته عمران

حسین صباغیان طوسی

عضو هیأت مدیره
رشته عمران

سینا صبری

عضو هیأت مدیره
رشته شهرسازی

ناصر ظریف مقدم

عضو هیأت مدیره
رشته عمران

محمدمهدی فروهرنیا

عضو هیأت مدیره
رشته مکانیک

سیدمهدی مداحی

عضو هیأت مدیره
رشته معماری

دانیال معظمی

عضو هیأت مدیره رشته ترافیک

ترانه مهاجر کوهستانی

عضو هیأت مدیره
رشته معماری

محمدرضا مهردوست

عضو هیأت مدیره
رشته عمران

 

اعضای علی البدل

سامان اسدیان

عضو علی البدل
رشته مکانیک

پیمان امیدوار

عضو علی البدل
رشته عمران

امیرخسرو خیامی

عضو علی البدل
رشته معماری

سیدعلی صحاف

عضو علی البدل
رشته ترافیک

سیدمجید مزینانی

عضو علی البدل
رشته برق

ناصر محسنی

عضو علی البدل
رشته شهرسازی

محمدهادی مهدی نیا

عضو علی البدل
رشته نقشه برداری