صفحه اصلي > معرفی سازمان > شورای انتظامی 
 

 

اعضا شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

مسعود ریاضی مظلومی

رئیس شورا

محمدرضا حامد محجوب

نایب رئیس شورا

نویدرضا ناصری

دبیر شورا

حسنعلی منصوری نسب

عضو حقوق دان شورا

عباسعلی منزل آبادی

عضو شورا